Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkipiątek, 20 września 2019 r.

imieniny: Faustyna, Renata

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Sprawozdanie z programu współpracy za 2016r.

Strona główna » Organizacje pozarządowe » Sprawozdanie z programu współpracy za 2016r.

Podtytuł: Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku.

Żarki, dnia 20 marca 2017 roku

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku.

Rada Miejska w Żarkach Uchwałą Nr XIV/91/2015 z dnia 1 grudnia 2015 roku przyjęła „Program współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku”. Podjęcie wyżej wymienionej uchwały wynika z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2016r., poz. 1817 z późn. zm.).

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Żarkach w sprawie Programu współpracy Gminy Żarki
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku był konsultowany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konsultacje społeczne odbyły się w oparciu
o Uchwałę Nr XLII/280/2010 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 29 października 2010 roku
w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 roku Nr 262 poz. 4184).
Propozycje i uwagi do projektu „Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku”, zgodnie z ogłoszeniem Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 10 września 2015  roku, organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Żarki, mogły składać w okresie od 11-go do 30-go września 2015 roku, za pośrednictwem formularza uwag do projektu programu zamieszczonego na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
i Gminy Żarki. Uwagi oraz propozycje na formularzu mogły być składane na piśmie drogą elektroniczną lub korespondencyjną. W okresie konsultacji do Urzędu Miasta i Gminy Żarki wpłynęła jedna propozycja wprowadzenia zmian do projektu Uchwały przez Obywatelski Komitet Pamięci Narodowej w Żarkach, który proponował aby w Rozdziale VI. §7 po ustępie 2. dopisany został ustęp 3. o treści: „3. W dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego: a) wspieranie działań w zakresie dziedzictwa kulturowego
i przemysłowego.” Swój zapis uzasadniając koniecznością wsparcia działań w zakresie upowszechniania wiedzy oraz promocji miejsc i obiektów świadczących o przeszłości Gminy Żarki i będących bardzo cennymi pod względem dziedzictwa kulturowego. Projekt zmian został pozytywnie zaopiniowany i przyjęty przez Radę Miejską w Żarkach.

Program Współpracy na 2016 rok regulował zasady współdziałania władz samorządowych
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Współpraca Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi była realizowana na różnych płaszczyznach:
1) finansowej, polegającej na udzieleniu dotacji organizacjom, które  w wyniku postępowania konkursowego realizowały zadanie,
2) pozafinansowej, która polegała na:
–   udzieleniu pomocy przy przygotowaniu projektów i pisaniu wniosków,
–   nieodpłatne udostępnianie materiałów związanych ze wspieraniem oraz powierzaniem realizacji zadań publicznych,
–   promocji działalności uczestniczących w realizacji programu.

Współpraca Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku obejmowała zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Żarki.
Organizacje przystępowały do otwartych konkursów ofert.

W roku 2016 ogłoszono dwa otwarte konkursy ofert:

1)  W dniu 13 stycznia 2016 roku na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) i § 4 ust. 1 i 2 oraz § 6 ust. 3 Uchwały Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie: określenia warunków i trybu wspierania finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Żarki (Dz. Urz. Woj. Ślą. z 2011 r. Nr 28 poz. 536 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Żarki ogłosił pierwszy otwarty konkurs ofert skierowanych do klubów sportowych działających na obszarze Gminy Żarki, na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2016 roku.
Ogłoszenie to zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie: na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta
i Gminy Żarki.

W wyznaczonym terminie tj. do dnia 28 stycznia 2016 roku do otwartego konkursu ofert przystąpiła 1 uprawniona organizacja, która złożyła wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Żarki -  Stowarzyszenie Kultury Fizycznej – LKS „Zieloni” Żarki.

Komisja konkursowa oceniła i dokonała wyboru ofert w oparciu o następujące kryteria: merytoryczna wartość wniosku oraz jej zbieżność z celami zadania, możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający wniosek, ocena kalkulacji kosztów
realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, udział środków własnych oferenta oraz pochodzących z innych źródeł niż budżet gminy, dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje, analiza prawidłowości i terminowości rozliczenia dotacji na realizację zadań z lat ubiegłych.

W ogłoszonym otwartym konkursie ofert kwota przeznaczona na realizację zadnia publicznego 2016 roku w zakresie rozwoju sportu wynosiła 235.000,00 zł, kwota wnioskowana i przyznana organizacji, która jako jedyna złożyła wniosek to 235.000,00 zł.

Dotację otrzymał Ludowy Klub Sportowy „Zieloni” Żarki. Nazwa zadania: „Upowszechnianie i rozwój sportu - piłki nożnej w miejscowości Żarki w 2016 roku”. Umowa nr 1/2016 została zawarta w dniu 04.02.2016 roku. Przedmiotem umowy było wsparcie realizacji zadania publicznego, określonego szczegółowo we wniosku. Termin wykonania zadania ustalony w umowie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2016 r.

Kwota dotacji przeznaczona była m. in. opłaty regulaminowe, opłaty za badania lekarskie zawodników, odzież i sprzęt sportowy, środki medyczne i pierwszej pomocy, opłata za sędziowanie, opłata za wpisowe na turnieje, zakup pucharów i medali, transport zawodników, paliwo na potrzeby klubu, woda, wyżywienie, koszty utrzymania boiska oraz budynku, wynagrodzenia trenerów wszystkich grup, ekwiwalent za używanie własnej odzieży przez zawodników klubu, wyszkolenie zawodników, opłaty za telefon i biuro rachunkowe, organizacja obozu sportowego.

Zadanie polegało na prowadzeniu zajęć treningowych, organizowaniu zajęć, sparingów, meczy, zawodów, imprez sportowych, reprezentowanie gminy w zawodach i turniejach międzygminnych.


 2)   W dniu 11 lipca 2016 roku na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 446) i § 4 ust. 1 i 2 oraz § 6 ust. 3 Uchwały Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie: określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Żarki (Dz. Urz. Woj. Ślą. z 2011 r. Nr 28 poz. 536 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Żarki ogłosił drugi otwarty konkurs ofert skierowanych do klubów sportowych działających na obszarze Gminy Żarki, na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2016 roku.
Ogłoszenie to zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie: na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta
i Gminy Żarki.

W wyznaczonym terminie tj. do dnia 26 lipca 2016 roku do otwartego konkursu ofert przystąpiła 1 uprawniona organizacja, która złożyła wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Żarki -  Stowarzyszenie Klub Sportowy „K.S. Kotowice”.

Komisja konkursowa oceniła i dokonała wyboru ofert w oparciu o następujące kryteria: merytoryczna wartość wniosku oraz jej zbieżność z celami zadania, możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający wniosek, ocena kalkulacji kosztów
realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, udział środków własnych oferenta oraz pochodzących z innych źródeł niż budżet gminy, dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje, analiza prawidłowości i terminowości rozliczenia dotacji na realizację zadań z lat ubiegłych.

W ogłoszonym otwartym konkursie ofert kwota przeznaczona na realizację zadnia publicznego 2016 roku w zakresie rozwoju sportu wynosiła 16.000,00 zł.

Dotację w wysokości 16.000,00 zł otrzymał Klub Sportowy „KS Kotowice”.
Nazwa zadania: „Upowszechnianie i rozwój sportu w miejscowości Kotowice”. Umowa nr 2/2016 została zawarta 18.08.2016 roku. Przedmiotem umowy było wsparcie realizacji zadania, określonego szczegółowo we wniosku. Termin wykonania zadania ustalony
w umowie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2016r.

Kwota dotacji przeznaczona została m. in. opłaty regulaminowe, badania lekarskie zawodników, ubezpieczenie zawodników, koszty transportu i paliwo na potrzeby klubu, zakup odzieży i sprzętu sportowego, opłaty sędziowskie, wynagrodzenie trenera, koszty utrzymania obiektu, w tym wynagrodzenie gospodarza obiektu, opłaty za usługi rachunkowo-księgowe, woda – napoje.

Zadanie polegało na prowadzeniu zajęć treningowych, sparingów, meczy, zawodów, reprezentowanie gminy w zawodach i turniejach międzygminnych.

 

Podsumowanie
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku” jest dokumentem podsumowującym kolejny rok współpracy gminy Żarki
z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Wszystkie organizacje, które w roku 2016 otrzymały dotacje na realizację zadań
z zakresu rozwoju sportu w ramach zleconych zadań wywiązały się z realizacji powierzonych im projektów, złożyły sprawozdania i dokonały rozliczenia. Dotacje zostały rozliczone
i wykorzystane prawidłowo. Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywała się na zasadach partnerstwa, efektywności, pomocniczości i jawności.                                                                                                   


Sporządziła:
Agnieszka Skorupa                                                                     
insp. ds. księgowości budżetowej                                         

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Agnieszka Skorupa. Data utworzenia: 2017-04-25.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2017-04-25 10:10:18.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2017-04-25 10:10:18.
czytano: 183 razy, id: 4242
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-04-25
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2019