Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiponiedziałek, 19 sierpnia 2019 r.

imieniny: Emilia, Julinan

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Deczyja Starostwo Mienie Gromadzkie w Suliszowicach.

Strona główna » Ogłoszenia » Deczyja Starostwo Mienie Gromadzkie w Suliszowicach.

Podtytuł: D E C Y Z J A Na podstawie art. 1 ust. 2 i 3, art. 8 ust. 1, art. 8a ust. 1, ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.703) i art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosków Burmistrza Miasta i Gminy Żarki i Pani Barbary Osińskiej orzekam

                                                                                        Myszków, dnia 09.09.2016 r.

Nr GM6810.10.7.2014


D E C Y Z J A Na podstawie art. 1 ust. 2 i 3, art. 8 ust. 1, art. 8a ust. 1, ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r.  o  zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.703) i art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosków Burmistrza Miasta i Gminy Żarki i Pani Barbary Osińskiej orzekam


1.    ustalam: że nieruchomości położone w miejscowości Suliszowice gmina Żarki, oznaczone numerami ewidencyjnymi: 117/1 o pow. 7,2506 ha, 117/2 o pow. 0,0463 ha zapisane w ewidencji gruntów jako „Skarb Państwa – Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej”  stanowią  mienie gromadzkie.
2.    odmawiam ustalenia: że nieruchomości położone w miejscowości Suliszowice gmina Żarki, oznaczone numerami ewidencyjnymi: 117/1 o pow. 7,2506 ha, 117/2   o pow. 0,0463 ha zapisane w ewidencji gruntów jako „Skarb Państwa – Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej” stanowią  wspólnotę gruntową.


Uzasadnienie

 

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki wystąpił do Starosty Myszkowskiego wnioskiem               Nr GR IV 6825.33.2014 z dnia 24 września 2014 r. o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi: 117/1 o pow. 7,2506 ha, 117/2                           o pow. 0,0463 ha położonej w Suliszowicach i wydanie decyzji, że wymienione działki stanowiły mienie gminne.
    Zawiadomieniem z dnia 16.10.2014 r. poinformowano strony o wszczęciu postępowania w sprawie uregulowania stanu prawnego ww. nieruchomości. Ze względu na konieczność zgromadzenia materiału dowodowego wskazano nowy termin załatwienia sprawy.     
    W dniu 27.02.2015 r. został złożony do tut. Starostwa wniosek Pani Barbary Osińskiej o reaktywację wspólnoty gruntowej wsi Suliszowice. Postępowanie w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte zawiadomieniem Starosty Myszkowskiego nr GM.6810.6.20.2015 z dnia  26 marca 2015 r.
           Na podstawie całokształtu zgromadzonego materiały dowodowego w sprawie                   tj. w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, zeznań świadków, pisemnych oświadczeń mieszkańców wsi Suliszowice, analizy dokumentacji geodezyjnej Starosta Myszkowski w decyzji Nr GM 6810.10.7.2014 z dnia 29 czerwca 2015 r. ustalił, że nieruchomości położone w miejscowości Suliszowice gmina Żarki, oznaczone numerami ewidencyjnymi: 117/1 o pow. 7,2506 ha, 117/2 o pow. 0,0463 ha zapisane w ewidencji gruntów jako „Skarb Państwa – Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej”  stanowią  mienie gromadzkie.
     Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie po rozpatrzeniu odwołania wniesionego w dniu 20.07.2015 r. przez Panią Barbarę Osińską od decyzji Starosty Myszkowskiego z dnia 29 czerwca 2015 r. Nr  GM 6810.10.7.2014  w przedmiocie ustalenia, że nieruchomości położone w miejscowości Suliszowice gmina Żarki, oznaczone numerami ewidencyjnymi: 117/1 o pow. 7,2506 ha, 117/2 o pow. 0,0463 ha  stanowią mienie gromadzkie decyzją nr SKO.4209.20.2015 z dnia 5 października 2015 r. uchyliło  zaskarżoną decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.
    Zgodnie z zaleceniami Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ponownie prowadzonym postępowaniu organ pierwszej instancji  powinien:
1.    przeprowadzić wyczerpujące postępowanie wyjaśniające w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy,
2.    jednoznacznie ustalić czy działki nr 117/1 i 117/2 stanowią mienie gromadzkie czy wspólnotę gruntową,
3.    sięgnąć do przepisów i dokumentów państw zaborczych .       
Ponadto organ pierwszej instancji winien rozważyć, czy stosownie do treści art.62 Kpa uzasadnione jest prowadzenie jednego postępowania w sprawie wszczętej na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy w Żarkach  z dnia 24 września 2014 r. oraz na wniosek Barbary Osińskiej i innych z dnia 1 lutego 2015 r.   
    W związku z powyższym Starosta Myszkowski w dniu 7 stycznia 2016 r. wszczął  postępowanie w sprawie o stwierdzenie, że nieruchomości oznaczone numerami   ewidencyjnymi: 117/1 o pow. 7,2506 ha, 117/2 o pow. 0,0463 ha położone w miejscowości Suliszowice  gmina  Żarki zapisane w ewidencji gruntów jako „Skarb Państwa – Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej” stanowią mienie gromadzkie bądź wspólnotę gruntową.
    Na podstawie ustawy z dnia 29.06.1963 roku nie można powołać nowej wspólnoty gruntowej, natomiast możliwe jest reaktywowanie wspólnot kiedyś istniejących                               i uporządkowanie organizacji i ich funkcjonowania. Zgodnie z art. 1 ust. 1 - wspólnotami gruntowymi podlegającymi zagospodarowaniu w trybie i na zasadach określonych w ustawie są nieruchomości rolne, leśne oraz obszary wodne:

1) nadane w wyniku uwłaszczenia włościan i mieszczan-rolników na wspólną własność, we wspólne posiadanie lub do wspólnego użytkowania ogółowi, pewnej grupie lub niektórym mieszkańcom jednej albo kilku wsi,

2) wydzielone tytułem wynagrodzenia za zniesione służebności, wynikające z urządzenia ziemskiego włościan i mieszczan-rolników, na wspólną własność, we wspólne posiadanie lub do wspólnego użytkowania gminie, miejscowości albo ogółowi uprawnionych do wykonywania służebności,

3) powstałe w wyniku podziału pomiędzy zespoły mieszkańców poszczególnych wsi gruntów, które nadane zostały przy uwłaszczeniu włościan i mieszczan-rolników mieszkańcom kilku wsi na wspólną własność, we wspólne posiadanie lub do wspólnego użytkowania,                                                                                                                                                                                                   

4) użytkowane wspólnie przez mieszkańców dawnych okolic i zaścianków oraz należące do wspólnot urbarialnych i spółek szałaśniczych,

5) otrzymane przez grupę mieszkańców jednej lub kilku wsi na wspólną własność i do wspólnego użytkowania w drodze przywilejów i darowizn bądź nabyte w takim celu,

6) zapisane w księgach wieczystych (gruntowych) jako własność gminy (gromady), jeżeli w księgach tych istnieje wpis o uprawnieniu określonych grup mieszkańców gminy (gromady) do wieczystego użytkowania i pobierania pożytków z tych nieruchomości,

7) stanowiące dobro gromadzkie (gminne) będące we wspólnym użytkowaniu na terenach województw rzeszowskiego, krakowskiego oraz powiatu cieszyńskiego województwa katowickiego.

    Kompetencje do ustalenia, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową lub mienie gromadzkie w trybie art. 8. ust. 1 stosownie do art. 1 i 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych posiadał Starosta od dnia                               1 stycznia 1999 r., tj. od daty utworzenia powiatów na podstawie przepisu art. 22 ustawy                  z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. nr 106 poz.668,             z późn. zm.).
    Ustawa z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych uchylając pochodzące jeszcze z czasów międzywojennych ustawodawstwo, nałożyła            w art.  8 ust. 1 i 2 na właściwe w sprawach rolnych i leśnych organy administracji szczebla powiatowego obowiązek ustalenia, które nieruchomości – z wyłączeniem faktycznie lub prawnie przekazanych na cele publiczne lub społeczne przed dniem wejścia w życie tej ustawy albo podzielone na działki lub objęte zasiedzeniem do końca 1962 r., a w odniesieniu do lasów i gruntów leśnych do 30 września 1960 r. – stanowią mienie gromadzkie bądź wspólnotę gruntową. Ustawodawca założył, że powyższe decyzje należało wydać w terminie jednego roku od dnia wejścia ustawy. Jednakże upływ tego terminu nie stoi na przeszkodzie w wydaniu decyzji w późniejszym czasie.
Przepisy obowiązującej w poprzednim stanie prawnym ustawy z dnia                               23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego i przepisy wykonawcze rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 1937 r.                o gromadach rozróżniały dwa rodzaje składników majątkowych gromady: dobro gromady, które było mieniem gromady – były to np. drogi gromadzkie, ulice, place publiczne, cmentarze, studnie gromadzkie albo mienie przeznaczone do użytku wszystkich, lub niektórych grup mieszkańców gromady – np. lasy gromadzkie, pastwiska gromadzkie                      i majątek gromadzki, którego zasadniczą cechą było jego przeznaczenie na cele ogólne            – np. były to: grunty szkolne, budynki mieszczące siedzibę urzędowania gromady, biblioteki, czytelnie, itp. w związku z czym mieszkańcom nie przysługiwało prawo użytkowania tego majątku.
Zgodnie z art. 98 obowiązującej w poprzednim stanie prawnym ustawy z dnia                 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych – „dotychczasowe mienie gromadzkie staje się mieniem gminnym”.     
     W oparciu o ww. art. Rada Ministrów w drodze Rozporządzenia unormowała sprawy zarządu mieniem gminnym i tryb jego zbywania, w którym czytamy, że „przez mienie gminne rozumiemy mienie stanowiące do dnia 29 września 1954 r. majątek dawnych gromad              jako majątek gromadzki, dobro gromady oraz inne prawa majątkowe, natomiast sprawy            zarządu mieniem gminnym należą do rad narodowych i ich organów wykonawczych                                  i zarządzających”.         
    W dniu 12 stycznia 2015 r. odbyło się zebranie mieszkańców wsi Suliszowice                       w Świetlicy w Suliszowicach w sprawie o stwierdzenie, że nieruchomości położone                      w miejscowości Suliszowice gmina Żarki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 117/1 o pow. 7,2506 ha, 117/2 o pow. 0,0463 ha zapisane w ewidencji gruntów jako „Skarb Państwa – Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej” stanowią mienie gromadzkie. Uczestnicy zebrania zgodnie twierdzili, że były to grunty wiejskie sołeckie, i że były one użytkowane przez mieszkańców Suliszowic na dzień 5 lipca 1963 r. Mieszkańcy Suliszowic zebrali podpisy pod  stosownym Oświadczeniem – „My niżej podpisani mieszkańcy sołectwa Suliszowice uprzedzeni o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 k.k.) oświadczamy, że działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 117/1 i 117/2 położone                    w Suliszowicach stanowiły grunty gromadzkie. Działki te były ogólnodostępne, użytkowane przez wszystkich mieszkańców Suliszowic”.
    W dniu 14 maja 2015 r. w Świetlicy w Suliszowicach odbyło się przesłuchanie świadków w sprawie uznania w/w nieruchomości za mienie gromadzkie bądź wspólnotę gruntową w osobach: Pana Antoniego Romanczyka ur. 1942 r., Pani Teresy Marchwińskiej ur.1948 r., Pana Krzysztofa Michalika ur.1954 r., Pana Idzi Rzepki ur.1967 r., Pani Teresy Gałązki ur.1960 r. Świadkowie zeznali, że działki ozn. nr 117/1 i 117/2  były gruntami gromadzkimi na, których mieszkańcy wsi Suliszowic i mieszkańcy Siedlca Janowskiego wypasali krowy i owce. Na nieruchomościach tych rolnicy rwali trawę na potrzeby żywego inwentarza w swoich gospodarstwach. W latach 1967-1968r. pod nadzorem Pani Alicji Sobierajskiej grunty te zostały zalesione przez młodzież z Suliszowic i Jaroszowa. Na gruntach tych po zalesieniu nie można było już wypasać owiec i krów. Świadkowie o istnieniu wspólnoty gruntowej wsi Suliszowice, o zarządzie i o dokumentach dotyczących wspólnoty nic nie wiedzieli i nie słyszeli.

W dniu 15 maja 2015 r. do tut. Starostwa został złożony wniosek przez sołtysa wsi Suliszowice Panią Jolantę Cichoń z prośbą o dodatkowe przesłuchanie świadków. W dniu  03.06.2015 r. w Świetlicy w Suliszowicach odbyło się przesłuchanie świadków w sprawie uznania w/w nieruchomości za mienie gromadzkie bądź wspólnotę gruntową w osobach: Pani Danuty Miśty 1947 r., Pani Adeli Skrzypczak ur.1948 r., Pani Lucyny Mielcarz ur.1946r., Pani Barbary Białas, Pani Barbary Osińskiej ur.1948 r., Pani Haliny Słabosz ur.1950 r., Pani Barbary Lojtek ur.1946 r., Pana Janusza Lojtek ur.1945r., Pana Andrzeja Gila ur.1948 r., Pana Eugeniusza Pali ur.1933 r., Pani Aureli Szecówki ur.1930 r.

Świadkowie w osobach: Pana Janusza Lojtek i Pani Barbary Lojtek zeznali, że w Suliszowicach mieszkają od urodzenia i z działek nr 117/1 i 117/2 nie korzystali z uwagi na dużą odległość pomiędzy ich gospodarstwem a w/w nieruchomościami. Z przekazów rodziców wiedzą, że był i jest to grunt wiejski, z którego korzystali mieszkańcy Suliszowic. Pani Barbara Osińska zeznała, że urodziła się i wychowywała w Suliszowicach.     Na wnioskowanych działkach wraz z i innymi mieszkańcami między innymi z Panem Rajczykiem Władysławem i Panem Andrzejem Mizerą wypasała krowy i owce. Na działkach 117/1 i 117/2 rosły jałowce i samosiejki, które zostały zalesione. Był to zawsze grunt wiejski – gromadzki. Z opowieści dziadka Antoniego Nowowiejskiego Pani Osińska wie, że był to grunt wspólnoty wiejskiej. Jeżeli z gruntu tego została sprzedana działka to pieniądze ze sprzedaży były przeznaczone na potrzeby wsi. Dziadek Pani Osińskiej należał do tej wspólnoty. O dokumentach dotyczących wspólnoty Pani Osińska nie może nic powiedzieć. Zeznała również, że był to grunt gromadzki i musi pozostać dla mieszkańców wsi.  Pozostali świadkowie zeznali, że był to grunt gromadzki użytkowany na dzień 5 lipca 1963 r. i później przez mieszkańców wsi Suliszowice. Na nieruchomościach tych były wypasane owce i krowy. Po zalesieniu na nieruchomościach tych mieszkańcy zbierali  grzyby i jeżyny i tak jest do dzisiaj. Mieszkańcy wsi pozyskiwali gałęzie i suszki na potrzeby własnych gospodarstw.  
Powstanie wspólnoty gruntowej powinno być oparte na podstawie różnego rodzaju dokumentów, takich jak wpisy w księgach wieczystych, tabele likwidacyjne bądź nadawcze lub też wyciągi z nich, akty notarialne czy umowy pisemne .  
    Tabela likwidacyjna i tabela nadawcza to urzędowe dokumenty rosyjskie, sporządzone w celu dokonania reformy uwłaszczeniowej po powstaniu styczniowym. Tabele wraz z załącznikami w postaci planów i rejestrów pomiarowych, przedkładano komisjom włościańskim, czuwającymi nad ich weryfikacją w terenie a następnie przesyłano do Komitetu Urządzającego w celu ostatecznego zatwierdzenia przez Centralną Komisję do Spraw Włościańskich. Z zatwierdzonego egzemplarza, który pozostawał w Komitecie Urządzającym, sporządzano kopie, z których jedną przekazywano na przechowywanie w archiwum rządu gubernialnego a drugą właścicielom majątku i sołtysom. Do tabel likwidacyjnych i nadawczych dołączane były rejestry pomiarowe gruntów wsi sporządzane na skutek dodatkowych pomiarów lub też w związku z likwidacją serwitutów, podziałem wspólnot, czy też pracami scaleniowymi, sięgającymi okresu międzywojennego. Zdecydowana większość tabel likwidacyjnych i nadawczych sporządzana była w latach 1865-1870. Tabele likwidacyjne zawierają numery kolejne i nazwiska właścicieli osad tabelowych, ich powierzchnie z podziałem na poszczególne rodzaje użytków, prawa do serwitutów i wysokość odszkodowania dla właścicieli ziemskich z tytułu likwidacji służebności. Tabele nadawcze zawierają podobne informacje za wyjątkiem wzmianki o odszkodowaniu dla właścicieli i rubryce dotyczącej praw serwitutowych. Dlatego wartość merytoryczna tych dokumentów jest wysoka. Otrzymywany przez gospodarza wypis z tabeli nadawczej był dowodem praw własności do ziemi, stąd liczne w okresie międzywojennym przypadki powoływania się na nie w sprawach spadkowych i innych majątkowych.
    Starostwo Powiatowe w Myszkowie zwróciło się do: Archiwum Państwowego                   w  Łodzi, Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim, Sądu Rejonowego w Zawierciu V Wydziału Ksiąg Wieczystych, Starostwa Powiatowego w Zawierciu o informację, czy w posiadanych zasobach znajduje się Tabela wsi Suliszowice mapy, rejestry lub inne dokumenty dla nieruchomości położonych w Suliszowicach.
    W  Archiwum Państwowym  w Piotrkowie Trybunalskim, w Sądzie Rejonowym w Zawierciu, Starostwie Powiatowym w Zawierciu w  zasobach archiwalnych  nie odnaleziono dokumentów dot. wsi Suliszowice.
            Archiwum Państwowe w Łodzi w piśmie nr OII.6341.830.2015 z dnia 25 listopada 2015 r. poinformowało, że w aktach Urzędu Gubernialnego Piotrkowskiego do Sprawa Włościańskich odnaleziono tabelę likwidacyjną wsi Suliszowice położonej w gminie Olsztyn, powiat częstochowski z 1869 r.  Pracownicy Starostwa Powiatowego w Myszkowie w dniu                                                                                                           17 grudnia 2015 r. w pracowni naukowej Archiwum Państwowego w Łodzi przeglądali akta Urzędu Gubernialnego Piotrkowskiego do Spraw Włościańskich oraz akta Komisarza do Spraw Włościańskich Powiatu Częstochowskiego. W aktach tych znajdowała się Tabela wsi Suliszowice.
      Archiwum Państwowe w Łodzi przesłało do tut. Starostwa uwierzytelnioną kserokopię w/w tabeli. Starostwo Powiatowe w Myszkowie zleciło Pani Elżbiecie Latos tłumaczowi przysięgłemu przetłumaczenie kserokopii tabeli z języka rosyjskiego .
    Z dokonanego tłumaczenia wynika, że Tabela na wieś Suliszowice znajdująca się w Guberni Piotrkowskiej, Częstochowskiego powiatu, Częstochowskie okręgu w gminie Olsztyn z 10 lipca 1869 r. zawiera 48 numerów gospodarstw, które przeszły na pełną własność włościan z podaną ilością ziemi w każdej działce gospodarstwa w morgach i prętach z podziałem na użytki rolne.
    Pozycje  nr 49 i 50 zapisano jako „Gospodarstwa i ziemie społeczne” . W pozycji nr 49 zapisano jako  „Gospodarstwo Kuźnicze” o pow. 2 morgi  222 pręty. Natomiast pozycje       nr 50 zapisano jako „Pastwisko społeczne” o pow. 166 morgów i 276 prętów w tym 9 morgów i 166 prętów  jako nieużytki .
             Gospodarstwa i ziemie społeczne w tym Gospodarstwo Kuźnicze i pastwisko społeczne to dobro społeczne, z którego mogli korzystać wszyscy mieszkańcy wsi
             W  tabeli wsi Suliszowice jest  zapis, że grunty te były nadane włościanom  wsi Suliszowice na cele społeczne a nie na wspólną własność. Środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży gruntów społecznych były przeznaczane na potrzeby wsi a nie dzielne między włościan Suliszowic zgodnie z zeznaniem Pani Barbary Osińskiej.
    W Sądzie Rejonowym w Myszkowie brak jest Rep. hip. dla w/w nieruchomości.
    Zgodnie z wytycznymi zawartymi w piśmie Ministerstwa Leśnego i Przemysłu Drzewnego Nr IM-1-832-44 z dnia 7.11.1964 r. w przypadku braku dokumentów stwierdzających właściwe zakwalifikowanie nieruchomości do wspólnot gruntowych bądź do mienia gromadzkiego należy to ustalić na podstawie stanu faktycznego, zeznań świadków.
Mając na względzie ekonomikę procesu w  ponownie prowadzonym postępowaniu zgodnie z wytycznymi Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie w Starosta Myszkowski przyjął za dowód w sprawie: „Oświadczenie mieszkańców wsi Suliszowice”, przesłuchanie świadków z dnia 14 maja 2015 r. i 3 czerwca 2015 r. oraz tłumaczenie tabeli nadawczej wsi Suliszowice, danymi zawartymi w operacie ewidencji gruntów wsi Suliszowice .
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych mienie gminne – w rozumieniu przepisu art. 98 ustawy o radach narodowych, staje się z dniem wejścia  w życie ustawy o samorządzie terytorialnym z mocy prawa mieniem gminy, na której obszarze jest położone i podlega komunalizacji zgodnie z Uchwałą Nr 104 Rady Ministrów  z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie sposobu dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego. Decyzje w sprawie stwierdzenia nabycia mienia z mocy prawa przez Gminę Żarki wydaje Wojewoda. Prawomocna decyzja Wojewody stanowi podstawę do wpisu w księdze wieczystej .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
„Ustawa z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych zgodnie ze swoim tytułem zawiera regulację związaną tylko z zagospodarowaniem           a nie uregulowaniem własności (uwłaszczeniem) wspólnot gruntowych. Przewidziana w art. 8 ust. 1 decyzja ma charakter deklaratoryjny i poświadcza stan prawny ustalony               w dniu wejścia w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych tj. w dniu           5 lipca 1963 r.” – wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia             23.02. 2011r. II SA/Kr 1444/10.
Strony postępowania poinformowano pismem z dnia 3 sierpnia 2016 r. o uprawnieniach wynikających z art.10.Kodeksu postępowania administracyjnego, w tym o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym oraz prawie do wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W dniu 31 sierpnia 2016 r. Pani Barbara Osińska zapoznała się z aktami sprawy i stwierdziła, że w Suliszowicach była wspólnota gruntowa .    
    W Wykazie ustalenia stanu posiadania wsi Suliszowice z 1961 r. sporządzonego  przez Katowickie Okręgowe Przedsiębiorstwo Miernicze w pozycji 9 „Nomenklatury prawne gruntów” przy lp. 124 dotyczącej działek nr 117/1, 117/2, 290  wpisano „Grunty ukazowe wsi Suliszowice” i zapisano je jako „Grunty gromadzkie”. Wpisy te zostały potwierdzone podpisem przez Przewodniczącego Gromadzkiej Rady Narodowej w Przybynowie oraz Sołtysa Suliszowic. Brak jest zapisu, że były to grunty wspólnoty wsi Suliszowice.
    Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie: „Oświadczenia mieszkańców wsi Suliszowice”, zeznań świadków, tłumaczenia tabeli nadawczej wsi Suliszowice zgodnie z danymi zawartymi w operacie ewidencji gruntów wsi Suliszowice gmina Niegowa pod pozycja rejestrową nr 124 ustalono, że  działki ozn. nr 117/1 o pow. 7,2506 ha, 117/2 o pow. 0,0463 ha położone w miejscowości Suliszowice gmina  Niegowa.
była  dobrem gromady  ( mieniem gromadzkim ), z którego mogli i mogą korzystać wszyscy mieszkańcy wsi Suliszowice i inni a  zatem stały się mieniem gminnym.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 6 ustawy z 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych decyzję dotyczącą ustalenia, które nieruchomości stanowią mienie gromadzkie  podaje się do wiadomości w sposób przyjęty w danej miejscowości oraz ogłasza wywieszając w urzędzie gminy oraz w starostwie powiatowym na okres 14 dni, a także zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej gminy i powiatu oraz w prasie lokalnej.
    Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Starosty Myszkowskiego  w terminie 14 dni od daty doręczenia.
    

Z up. STAROSTY
inż. Alicja Radosz
Naczelnik
Wydziału Gospodarki Mieniem

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Starostwo Powiatowe w Myszkowie. Data utworzenia: 2016-09-20.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2016-09-20 12:48:08.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2016-09-20 12:48:08.
czytano: 1383 razy, id: 4052
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2016-09-20
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2019