Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiponiedziałek, 13 lipca 2020 r.

imieniny: Daniel, Małgorzata

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Protokół Kom. Gospodarki 22.08.2016

Strona główna » Rada Miejska » Protokoły z komisji » Protokół Kom. Gospodarki 22.08.2016

Podtytuł: Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Żarkach odbytego w dniu 22 sierpnia w Sali narad UMiG Żarki.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli jej członkowie oraz goście zaproszeni (lista obecności
w załączeniu). Obradom przewodniczył Pan Henryk Świerdza – przewodniczący komisji.
Porządek posiedzenia:
1.    Zaopiniowanie Programu Rewitalizacji Gminy Żarki na lata 2016-2023
2.    Sprawy różne, bieżące /Pan Burmistrz sygnalizuje temat dot. likwidacji Straży Miejskiej
w Żarkach/
Po przedstawieniu porządku posiedzenia poproszono Panią Barbarę Rajczyk, pracownika Referatu do Pozyskiwania Środków Europejskich i Krajowych o przedstawienie w skrócie Programu Rewitalizacji Gminy Żarki.
Pani Barbara Rajczyk zaznaczyła, iż program był konsultowany dwukrotnie. Od 29 lutego do 29 marca 2016 roku konsultacje na temat zapisów projektu do uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego, drugi raz od 18 maja do 18 czerwca konsultacje samego dokumenty. W tym czasie nie wpłynęły żadne uwagi. Program zakłada działania do 2023 roku.
Pani Barbara Rajczyk prosiła o pytania. Radni nie zadali pytań.
Pan Henryk Świerdza ponownie poprosił o pytania, żadnych nie było.
Pan Mirosław Jaskólski zaznaczył, iż ma pytania odnośnie strategii.
Następnie Pan Henryk Świerdza zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem Programu Rewitalizacji Gminy Żarki na lata 2016-2023.
Zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie.
Pan Burmistrz wspomniał, że dokumenty programu rewitalizacji i strategii łączą się ze sobą, prowadzą w kierunku ulepszenia w Gminie.
Pani Sekretarz zaznaczyła, że 15 lat temu pracownicy proponowali tematy jakie mogą znaleźć się w strategii, okazało się, że zostało zrealizowanych więcej niż planowano.
Pan Mirosław Jaskólski podjął temat strategii, chodziło o słabe strony i mankamenty gminy, zaznaczył, iż jest brak miejsc dostępnych dla seniorów oraz utrudniony dostęp do imprez w sołectwach. Pan Jaskólski wspomniał o budynku Ośrodka Zdrowia w Przybynowie, który jest do remontu, zaznaczył, iż w gminie nie ma miejsca spotkań dla seniorów, gdzie mogliby rozwijać swoje zainteresowania. Pan Jaskólski proponował, że mógłby znajdować się tam jakiś punkt medyczny lub apteczny. Zaznaczył, iż warto poprawić te słabe strony.
Pan Roman Hamerla poinformował, że w każdy ostatni wtorek miesiąca odbywają się spotkania dla seniorów w Domu Kultury lub w Muzeum w Żarkach.
Pani Katarzyna Kulińska-Pluta zaznaczyła, iż jeśli chodzi o temat seniorów to jest on dobrze zaopiekowany przez Panią Małgorzatę Banaszczyk i Pana Romana Hamerlę. W każdej miejscowości jest pole do aktywności społecznej, jest miejsce do spotkań, jednak ktoś musi wziąć odpowiedzialność w świetlicach.
Pan Mirosław Jaskólski wspomniał, iż nie można porównywać np. Jaroszowa do Przybynowa.
Pani Katarzyna Kulińska-Pluta wspomniała, że każdy dostał zaproszenie na spotkania.
Zaznaczyła, że jedynie od Pana Adama Zamory wpłynęła wiadomość, że nie wnosi uwag.
Mieszkańcy nie wskazali projektu, który dotyczyłby Przybynowa.
Pan Jaskólski stwierdził, iż zgłaszał osobiście i nie zostało to uwzględnione.
Pani Katarzyna Kulińska-Pluta poprosiła o sprecyzowanie tematu i przekazanie go na maila.
Pan Burmistrz wspomniał, że proces tworzenia tego dokumenty trwał od stycznia, w tym czasie nikt nie zgłaszał uwag. Zaznaczył, iż jest to ważny dokument, określający, w którym kierunku gmina ma się rozwijać, jednocześnie, aby było to realne do realizacji.
Na spotkaniach często poruszana była sprawa basenu-jeden z priorytetów poruszanych przez mieszkańców. Oprócz remontu niecki basenu zostałby zagospodarowany teren wokół.
Pan Burmistrz zapytał co radni uważają na temat basenu, sposobu funkcjonowania, zagospodarowania oraz zabezpieczeń.
Pani Katarzyna Kulińska-Pluta zaznaczyła, że temat poruszany przez Pana Mirosława Jaskólskiego został uwzględniony w strategii, jeśli chodzi o ośrodek Zdrowia w Przybynowie. Wspomniała, iż nie jest to zadanie flagowe. Pani Katarzyna poprosiła o dokładne przeczytanie i zapoznanie się
z dokumentem a następnie o publiczne zgłaszanie.
Pan Henryk Świerdza zapytał o propozycje dotyczące remontu basenu. Pani Stanisława Nowak, Pani Lidia Kowacka i Pan Roman zaznaczyli, że ważne jest, aby były wyznaczone miejsca, brodzik dla dzieci.
Pan Mariusz Pompa proponował, aby był otwarty z piaszczystym brzegiem oraz wydzielonym miejscem dla dzieci.
Pan Alojzy Zieliński zauważył, aby nie inwestować zbyt dużo, ponieważ sezon jest krótki, w którym można korzystać z basenu.
Pan Mariusz Pompa dużym atutem jest wielkość tego basenu.
Pan Andrzej Jakóbczak proponował więcej zejść do basenu.
Pani Stanisława Nowak zauważyła, że na pewno projektanci znajdą dobre rozwiązania.
Pan Alojzy Zieliński zauważył, że w niecce basenu biją źródła.
Pani Sekretarz wspomniała, że na spotkaniach jest poruszany temat niecki basenu, terenu wokół, są propozycje wybudowania pomieszczeń na przebieralnie. Są pytania czy pobierać opłaty za wstęp czy nie.
Pan Burmistrz nadmienił, że wodę ze źródeł można odprowadzić, dobrze byłoby wykorzystać zasilanie wody z rzeki. Basen mógłby mieć charakter otwarty , przebieralnie, pole namiotowe i kempingowe.
Pan Mariusz Pompa zaznaczył, że kiedyś były toalety na terenie basenu i dobrze byłoby gdyby były nadal.
Pan Henryk Świerdza zapytał o pytania.
Następnie Pani Sekretarz-Barbara Major przeszła do punktu drugiego dotyczącego likwidacji Straży Miejskiej.
Straż Miejska jest referatem, w którym jest obecnie dwóch pracowników. Od kwietnia 2012 roku funkcjonuje w gminie. Na chwilę obecną jest propozycja podjęcia działań zmierzających do rozwiązania Straży Miejskiej. Pan Komendant od kwietnia nie pracuje, przebywa na zwolnieniu lekarskim. Pani Strażnik nie może sama wykonywać obowiązków.
Pani Sekretarz podała kwoty jakie wpłynęły podczas działalności SM. Działalność SM skupiała się głownie na fotoradarze. W tej chwili Pani Justyna Fałkowska-strażnik SM w Żarkach zajmuje się tematami dot. Psów oraz innymi zwierzętami. Straż Miejska funkcjonuje nieodpowiednio. Pan Majtka w zeszłym roku złożył wypowiedzenie, jako pracownik cywilny w SM pomagał Pan Mariusz Nowak. W ostatnim czasie został przesunięty do gospodarki odpadami.
W najbliższym czasie musimy wystąpić do Komendanta Wojewódzkiego Policji o opinię w sprawie likwidacji Straży Miejskiej.
Pan Adam Zamora zapytał ile wynosi utrzymanie SM.
Pani Sekretarz odpowiedziała, że na chwilę obecną nie posiada takich danych.
Pan Mirosław Jaskólski zauważył, że Straż Miejska miała współpracować między innymi  z Policją, a  w dużej mierze jej praca skupiała się  na fotoradarze. Czy podczas półrocznej nieobecności Komendanta poprawiła się jej działalność? Powinniśmy przerzucić te kwoty na coś innego.
Pani Sekretarz nadmieniła, że SM miała podpisane porozumienie z Policją, odbywały się wspólne patrole, współpraca na zasadzie wymiany informacji, Straż Miejska współpracowała także z MGOPS w Żarkach, uczestniczyła w interwencjach.
Pan Mirosław Jaskólski zapytał czy jak był w Żarkach Posterunek Policji Gmina ponosiła jakieś koszty.
Pan Henryk Świerdza wspomniał, że był tylko remont bram.
Pan Adam Zamora zaznaczył, że Straż Miejska miła okrojony zakres obowiązków, głównie zajmowała się fotoradarem. Mało interwencji i patroli.
Pan Henryk Świerdza zapytał czy są jakieś pytania do Pana Burmistrza?
Pan Burmistrz zapytał jakie jest stanowisko radnych w sprawie SM. Nadmienił, że komendant dostał w marcu nowy harmonogram pracy, a w kwietniu zaczął chorować. Nie mamy więcej informacji o  sytuacji pana Komendanta.
Pani Sekretarz wspomniała, że osoba na kierowniczym stanowisku powinna zachować się inaczej.
Pan Henryk Świerdza zapytał jakie jest stanowisko radnych.
Pan Burmistrz nadmienił, że w SM nie może funkcjonować 1 osoba.
Pan Roman Hamerla zaznaczył, że można powołać innego Komendanta.
Pan Burmistrz zauważył, że w Porębie, Kamienicy Polskiej i Mykanowie Straż Miejskie zostały zlikwidowane.
Pan Henryk Świerdza SM przynosiła wpływy to nie były zyski.
Pani Sekretarz napomknęła, że przygotuje zestawienie.
Pan Andrzej Jakóbczak zapytał czy jak wrócą fotoradary czy SM będzie powoływana.
Pan Mariusz Pompa zaznaczył, że nie można patrzeć na to w kategorii zysków, SM była powoływana, gdy nie było jeszcze mowy o fotoradarach. Głównie dla bezpieczeństwa. Powinna zostać SM, zmienić tryb pracy, zmienić zakres obowiązków.
Pan Mirosław Jaskólski zaznaczył, że Strażnik nie może być urzędnikiem, nie mogą pracować do 15, tylko popołudniami.
Pan Andrzej Jakóbczak stwierdził, że SM jest potrzebna.
Pani Stanisława Nowak nadmieniła, że SM nie spełniała funkcji jakie powinna.
Pani Sekretarz poinformowała, że SM pracowała popołudniami.
Pan Henryk Świerdza gdyby była dobra współpraca z Policją to SM jest niepotrzebna.
Pan Mirosław Jaskólski zapytał czy Gmina ma prawo do czynności kontrolnych mieszkańców?
Pani Sekretarz nadmieniła, że Strażnicy dostali upoważnienia dot. Co mogą kontrolować. Jeśli chodzi o współpracę dot. zwierząt to była bardzo dobra.
Pan Adam Zamora zauważył, że czasy się zmieniły i ludzie są bardziej roszczczeniowi. Należy zachęcać ludzi do utrzymania czystości wokół swoich posesji.
Pan Roman Hamerla, Pan Mariusz Pompa i Pan Adam Zamora zaznaczyli, iż SM jest potrzebna dla bezpieczeństwa w Gminie Żarki.
Pan Henryk Świerdza wspomniał o dyżurach leśniczego w Gminie Żarki, o tym aby był częściej niż jeden raz w miesiącu.
Pani Stanisława Nowak przeczytała zawiadomienie o uroczystym złożeniu kwiatów pod pomnikiem poległych w obronie Ojczyzny w czasie II wojny światowej, które miały miejsce w Przybynowie.
Następnie pani Stanisława Nowak odczytała pismo Pana Grzegorza Zielińskiego w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa, dot. uchwały Nr XIX/136/2016 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 11 maja 2016 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miast i gminy Żarki dla obszaru miasta Żarki zatwierdzonego uchwałą nr XLI/279/2014 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 19 maja 2014 roku.
Pani Stanisława Nowak zauważyła, że trzeba będzie w tej sprawie podjąć uchwałę.
Pan Mariusz Pompa zapytał dlaczego Panu Zielińskiemu nie przyłączono tych działek, dlaczego niezmieniono pod zabudowę.
Pani Stanisława Nowak zaznaczyła, że w studium te działki nie mają przeznaczenia pod zabudowę.
Pani Sekretarz nadmieniła, że Pani Ania Kowacka wystąpi do projektanta o opinię w tej sprawie.
Pan Henryk Świerdza zapytał o pytania. Nie zgłoszono żadnych uwag.

Na tym posiedzenie komisjo zakończono.
Protokołowała:                                       Przewodniczył:
Martyna Kyc-Kręciwilk                       HENRYK ŚWIERDZA
pomoc administracyjna                      PRZEWOD. KOMISJI

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Martyna Kyc-Kręciwilk. Data utworzenia: 2016-09-19.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2016-09-19 11:33:26.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2016-09-19 11:33:26.
czytano: 321 razy, id: 4048
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2016-09-19
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020