Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiponiedziałek, 13 lipca 2020 r.

imieniny: Daniel, Małgorzata

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Protokół z posiedzenia Komisji ds Socjalnych i Społecznych Rady Miejskiej w Żarkach odbytego w dniu 2 grudnia 2015 r.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli jej członkowie oraz goście zaproszeni/lista obecności w załączeniu/.Obradom przewodniczyła Pani Wioletta Król-przewodnicząca komisji.
Porządek posiedzenia :
1.Zaopiniowanie projektu budżetu gminy Żarki na 2016 r
2.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie :
a/zmiany uchwały Nr IV/17/2011 Rady Miejskiej w Żarkach z  dnia 26 stycznia 2011r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2017
b/Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r
c/trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji z budżetu Gminy Żarki dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego na terenie Gminy Żarki
d/zmiany w uchwale Nr XXVIII/199/2005 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 28 kwietnia 2005 r w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Żarki
3.Sprawy bieżące
ad.1.W dyskusji nad projektem budżetu gminy Żarki na 2016 r głos zabrali :
Pan Paweł Labocha zauważył, że w projekcie budżetu wszystkie wioski mają zaplanowane inwestycje oprócz Kotowic i dlatego proponuje aby ująć opracowanie dokumentacji na ul. Polną i ul. Kolejową.
Pani Aneta Bernacka  zaproponowała zapisanie w projekcie budżetu zadania: remont amfiteatru w lasku fabrycznym oraz zwróciła się o nawiezienie gruzu fragmentu drogi na os. Olesiów.
Pan Burmistrz odpowiedział, że została przeprowadzona wizja na miejscu o którym mówi Pani Bernacka; teren jest bardzo nawodniony na od.80-100 m i należy wykonać odwodnienie; gmina zakupiła fragment działki od wdowy po Panu Kurkiewiczu.
Odnośnie wniosku radnego Labochy, Burmistrz  zauważył, że obecnie w Kotowicach jest realizowana ul. Kolejowa a ul. Polna nie jest przygotowana do realizacji zadania /koszty wytyczenia i przejęcia gruntu, konieczna zmiana planu zagospodarowania przestrzennego/;nadto w  Kotowicach zostały zrealizowane 3 kapitałochłonne inwestycje drogowe. Pan Labocha  powiedział, że bardzo długo mieszkańcy czekają na obiecany projekt Polnej.
Pani Wioletta Król zapytała czy planowane w projekcie budżetu zadanie: budowa ujęcia wody dotyczy terenu na Czarnym Kamieniu ? Pan Burmistrz potwierdził, że tak i gmina będzie się starała pozyskać na ten cel środki z WFOŚIGW.
Pani Król w nawiązaniu do pisma ZNP z dnia  15 września br zapytała czy w budżecie są przewidziane środki na waloryzację płac pracowników obsługi w szkołach  ? Pani Skarbnik odpowiedziała, że tak.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji nad projektem budżetu  na 2016 r ,przewodnicząca zarządziła jego przegłosowanie/"za" głosowali wszyscy członkowie komisji/,
Komisja po przedyskutowaniu pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu gminy Żarki na 2016 r
ad.2.a/b
Komisja po przedyskutowaniu pozytywnie zaopiniowała  projekt  zmiany uchwały Nr IV/17/2011 Rady Miejskiej w Żarkach z  dnia 26 stycznia 2011r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2017 oraz projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r
ad.3 c/d Komisja po zapoznaniu się z uzasadnieniem projektów uchwał przedstawionym przez dyr. ZEAOS-u w sprawie : trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji z budżetu Gminy Żarki dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego na terenie Gminy Żarki   oraz zmiany w uchwale Nr XXVIII/199/2005 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 28 kwietnia 2005 r w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Żarki - wydała pozytywne opinie i przegłosowała projekty jednogłośnie.
Pan Grabowski poinformował ,że w związku  ze zmianami w ustawie o systemie  oświaty, z dniem 1 września 2016 r przestają  funkcjonować oddziały przedszkolne  i będą tworzone  zespoły szkolno-przedszkolne;  w stosownym terminie zostaną przedstawione komisji projekty uchwał dot. przekształceń oraz sieci zespołów.
ad.3 W sprawach bieżących, w obecności dyrektor MGOK  członkowie komisji zdawali relacje z wizytacji świetlic wiejskich w miesiącu listopadzie br, przekazując swoje spostrzeżenia i propozycje odnośnie poprawy ich pracy .
Komisja negatywnie odniosła się do  propozycji  wniesionej przez  Prezydenta Miasta Częstochowa w sprawie  wystąpienia do Premiera RP Pani Beaty Szydło  o utworzenie województwa częstochowskiego.

Na tym protokoł zakończono.-
Protokołowała :                                Przewodniczyła :
B.Ochocka                                        WIOLETTA KRÓL
insp.ds Rady                                      PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Barbara Ochocka-Chajduk. Data utworzenia: 2015-12-11.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2015-12-11 14:57:08.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2015-12-11 14:57:08.
czytano: 478 razy, id: 3803
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2015-12-11
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020