Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

UCHWAŁA NR XXVII/189/2013

Wyświetl stronę główną » Uchwały Rady Miejskiej » Uchwały Rady Miejskiej z 2013 roku. » UCHWAŁA NR XXVII/189/2013

Podtytuł: UCHWAŁA NR XXVII/189/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH z dnia 30.01.2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 391) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) Rada Miejska  w Żarkach uchwala, co następuje:

§ 1
1.    Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
2.    Do deklaracji właściciele nieruchomości zobowiązani są załączyć:
1)    wykaz osób zamieszkujących na nieruchomości;
2)    w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokument potwierdzający stałą bądź czasową nieobecność mieszkańca na terenie posesji wystawiony przez odpowiednie instytucje, a w szczególności przez:
a)    domy spokojnej starości,
b)    domy dziecka,
c)    zakłady karne,
d)    placówki opieki zdrowotnej,
e)    jednostki wojskowe,
f)    uczelnie wyższe w przypadku studentów uczących się w systemie dziennym, zamieszkujących poza gminą,
g)    zakłady pracy w przypadku delegacji dłuższych niż jeden miesiąc;

3)    dokument potwierdzający, że mieszkaniec jest objęty opłatą za odbiór odpadów komunalnych w innej gminie.

§ 2
1.    Deklaracje, o których mowa § 1, należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki w terminach określonych w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012, poz. 391).
2.    Ustala się, że pierwszą deklarację o której mowa w art. 6m ust. 1 ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012, poz. 391), składa się w terminie do dnia 15 marca 2013 roku.

§ 3
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.
§ 4
1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Żarki, umieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miasta i Gminy Żarki.

                                Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
                                          w Żarkach   
                                    Bogusław Kowacki
 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2019-05-06 11:36

Edycja artykułu - Mariusz Nowak

2013-03-06 09:21

Dodanie załącznika/ załączników - Mariusz Nowak

2013-02-12 16:41

Edycja artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.