Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiśroda, 23 stycznia 2019 r.

imieniny: Jan, Rajmund

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki ogłasza nabór na wolne stanowisko

Strona główna » Wolne stanowiska » Burmistrz Miasta i Gminy Żarki ogłasza nabór na wolne stanowisko

Podtytuł: kasjer w Referacie Finansowym

Nazwa i adres jednostki : Urząd Miasta i Gminy w Żarkach, ul. Tadeusza Kościuszki 15/17 42-310 Żarki                      

Nazwa stanowiska:  kasjer

Wymiar czasu pracy: 1 etat, pełny wymiar czasu pracy

1.Wymagania niezbędne:

- posiadanie obywatelstwa  polskiego

- wykształcenie co najmniej średnie ekonomiczne

- minimum 2-letni staż pracy

- brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne

   przestępstwo skarbowe

-  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych  i korzystanie z pełni praw publicznych - nieposzlakowana opinia

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnieniu na danym stanowisku

2. Wymagania  dodatkowe:

-  znajomość przepisów  ustawy o finansach publicznych, ustawy  o rachunkowości, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy ordynacja podatkowa

- znajomość przepisów dotyczących ochrony wartości pieniężnych                                                          

- znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem samorządu gminnego

- dyspozycyjność, samodzielność, komunikatywność

- umiejętność pracy w zespole

- znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office

3. Zakres zadań wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

 - obsługa kasowa Urzędu

 - sporządzanie raportów kasowych i terminowe przekazywanie pracownikom Referatu Finansowego

- przygotowywanie rachunków do wypłaty gotówkowej, sprawdzanie ich pod względem formalnym i rachunkowym

-  zamawianie bloczków opłaty targowej, przekazywanie ich inkasentom oraz rozliczanie  inkasentów targowicy miejskiej

- prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania

- właściwe zabezpieczenie pomieszczeń kasy oraz staranne i należyte zabezpieczenie środków pieniężnych i innych

- prowadzenie ewidencji i rozliczanie podatku VAT

4. Warunki pracy na stanowisku:

Stanowisko pracy mieści się w budynku usytuowanym na pierwszym piętrze . Na tym poziomie brak barier architektonicznych. Pobieranie i odprowadzanie gotówki  odbywa się banku obsługującym  gminę Żarki

Praca z wykorzystaniem  komputera i innych urządzeń biurowych.

 5. Informacja : w miesiącu poprzedzającym datę  upublicznienia ogłoszenia o naborze
(miesiąc  lipiec 2018  roku) wskaźnik zatrudnienia  osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i  społecznej

wyniósł  poniżej 6%

 

Wymagane dokumenty :

-  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( http://www.zarki.bip.jur.pl/artykuly/296 )

-  CV z informacją o wykształceniu i opisem dotychczasowego  zatrudnienia

-  kserokopie dokumentów  potwierdzające wykształcenie

-  kserokopie dokumentów potwierdzające  staż pracy i doświadczenie zawodowe

-  kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach

-   kserokopia dokumentu potwierdzającego  niepełnosprawność w przypadku kandydata ,

    który zamierza skorzystać z uprawnienia , którym mowa w art. 13a ust 2 ustawy z dnia

   21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych  (Dz.U.2016 r. poz. 902 ze zm)  

- oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie

   czynności objętych zakresem zadań na stanowisku objętym konkursem

- oświadczenie dotyczące posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu

   z pełni praw publicznych

- oświadczenie o nie skazaniu  prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne

   ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe  

zatwierdzonego przez sąd,

-  oświadczenie o treści: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - (Dz.U.UE.L.2016.119.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnie prowadzonej rekrutacji przez Burmistrza Miasta i Gminy Żarki na stanowisko  kasjera  w  Urzędzie  Miasta i Gminy w Żarkach

…................................................................

                                                                        (data i podpis składającego oświadczenie)”

 

  

Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny złożyć w zamkniętej kopercie
w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach ul Tadeusza  Kościuszki 15/17  lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach  (decyduje data stempla pocztowego) do dnia  24 sierpnia  2018 r do godziny 15.00

Koperta winna być opatrzona dopiskiem „Nabór na stanowisko  kasjera  w urzędzie Miasta i Gminy Żarkach, ul. Tadeusza Kościuszki 15/17 w Żarkach ”.

 

  • Osoby podejmujące zatrudnienie nie mogą naruszać przepisów art. 26 i 30 ustawy z dnia            21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz. 902 z późniejszymi zmianami).
  • zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (ue) 2016/679 z dnia         27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (Dz.U.UE.L.2016.119.1):

a. Administratorem danych osobowych kandydatów podanych w dokumentach rekrutacyjnych jest Burmistrz Miasta i Gminy Żarki

b. Kontakt z Inspektorem ochrony danych: iodo-zarki@gimpmyszkow.pl

c. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane dla potrzeb udziału w procesie rekrutacyjnym dotyczącym stanowiska Kierownika Klubu Dziecięcego w Żarkach.

d. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

e. Przetwarzanie podanych danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę.

f. Kandydat ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

g. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji na stanowisko kasjera w Urzędzie Miasta i Gminy  w Żarkach.

h.  Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.

i. Dane osobowe kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały profilowaniu.

j.  Kandydatowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa / Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Żarki, dnia 10.08.2018 r.  

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy w Żarkach. Data utworzenia: 2018-08-10.
Wprowadził do systemu: Dominika Horoszko. Data wprowadzenia: 2018-08-10 11:33:48.
Zatwierdził do publikacji: Dominika Horoszko. Data publikacji: 2018-08-10 11:33:48.
czytano: 470 razy, id: 4741
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-08-10
Nowa wiadomość
Dominika Horoszko

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2019