Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiniedziela, 9 grudnia 2018 r.

imieniny: Aneta, Leokadia

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Protokół Komisja Wspólna. 28.06.2018

Strona główna » Rada Miejska » Protokoły z komisji » Protokół Komisja Wspólna. 28.06.2018

Podtytuł: Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji Rady, odbytego w dniu 28 czerwca 2018 roku w sali narad UMiG Żarki

W posiedzeniu uczestniczyło 12 radnych. Obradom przewodniczył Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Żarkach Pan Henryk Świerdza, który dokonał otwarcia posiedzenia i stwierdził quorum.
Porządek posiedzenia :
1/.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie :
a/. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki dla obszaru miasta Żarki,
b/. utworzenia jednostki budżetowej-Klubu Dziecięcego w Żarkach oraz nadania mu statutu.
c/. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z WFOŚiGW w Katowicach
d/.zaciągnięcia pożyczki pomostowej z WFOŚiGW w Katowicach
e/.zmian w budżecie gminy Żarki
f/.powołania komisji statutowej
2/.Sprawy bieżące
ad.1"a"Projekt uchwały przedstawiła Pani Łapeta, reprezentująca f-mę SYNTAX z Gliwic; zmiana planu polega na powiększeniu  terenu sportu i rekreacji /A2US/ kosztem terenu lasów/A30ZL/;okolice basenu przy ul.Wierzbowej w Żarkach oraz na wydzieleniu terenu zabudowy usługowej A65U z części terenu zabudowy mieszkaniowej A33MN/ul. Źródlana. Projekt zmiany wprowadza korekty do ustaleń obowiązującego planu w sposób, który uwzględnia wymagania ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walory ekonomiczne przestrzeni. Przewodniczący obrad po odczytaniu projektu uchwał, zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki dla obszaru miasta Żarki. "za" głosowali wszyscy uczestniczący w posiedzeniu radni.
Ad.1."b"Projekt uchwały w sprawie utworzenia  jednostki budżetowej-Klubu Dziecięcego w Żarkach oraz nadania mu statutu przedstawił dyrektor ZEAOS J. Grabowski. W dyskusji głos zabrali :Pan Mariusz Pompa zapytał dlaczego placówka będzie się nazywać klub dziecięcy a będzie żłobkiem ?
Pan Grabowski odpowiedział, że klub dziecięcy ma identyczne uwarunkowania jak żłobek ,będą do niego przyjmowane dzieci w wieku 1-3 roku życia, Burmistrz dodał, że gmina ma podpisaną umowę na utworzenie klubu dziecięcego; przez 2 lata będziemy otrzymywali dotację na utrzymanie klubu.
Pan Zieliński zapytał ,co będzie po 2 latach funkcjonowania, bo ludzie o to pytają ?Pan Grabowski odpowiedział, że  przewiduje się kontynuowanie działalności żłobka, którego uruchomieniem jest duże zainteresowanie; do żłobka będzie uczęszczało 9 dzieci, będzie czynny przez 10 godzin dziennie,5 razy w tygodniu, będą 4 posiłki. Do dyspozycji będzie przeznaczone 1 pomieszczenie na dolnym korytarzu,pow.66m2.
Pan Jakóbczak zapytał o sposób  rekrutacji pracowników powstającej jednostki. Pan Grabowski odpowiedział, że będzie raczej konkurs na dyrektora . "za" głosowali wszyscy uczestniczący w posiedzeniu radni.

ad. "c" Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z WFOŚiGW w Katowicach. Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy D. Mucha/pożyczka w wysokości 1.568.275,50 zł ma być przeznaczona na realizację zadania pn .budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej ul. Czarka w Żarkach oraz Wysokiej Lelowskiej. "za" głosowali wszyscy uczestniczący w posiedzeniu radni.
ad.1"d"Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  zaciągnięcia pożyczki pomostowej z WFOŚiGW
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy D. Mucha/pożyczka w wysokości 1.798.183,80 zł ma być przeznaczona na realizację zadania pn .budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej ul. Czarka w Żarkach oraz Wysokiej Lelowskiej. "za" głosowali wszyscy uczestniczący w posiedzeniu radni.
ad1"e"Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Żarki. Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy D. Mucha. "za" głosowali wszyscy uczestniczący w posiedzeniu radni.
ad.1"f" Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej. Akces do pracy w komisji statutowej zgłosili radni :A. Zieliński, St. Nowak i W. Król. Zadaniem komisji będzie dokonanie zmian w statucie gminy Żarki ,dostosowując zapisy do zmian w ustawie o samorządzie gminnym; wprowadzone zmiany będą obowiązywały od nowej kadencji Rady. "za" głosowali wszyscy uczestniczący w posiedzeniu radni.
ad.2 Sprawy różne,bieżące
Pani Wioletta Król zapytała o wycinkę drzew na ul. Cichej w Jaworzniku.
Pan Mariusz Pompa zwrócił się z ponownym wnioskiem o wyrównanie nawierzchni 2 ulic  położonych za osiedlem Poetów, zwrócił też uwagę na konieczność wypełnienia kruszywem dziur w nawierzchni ulicy przy wjeździe na ul. Częstochowską.
Pan Alojzy  Zieliński zapytał na jakim etapie jest wydawanie pozwolenia na wycinkę drzew przy ul. Myszkowskiej.
Burmistrz odpowiedział ,że właściciel drzew z ul. Cichej musi złożyć wniosek o ich wycinkę; ZJPK wydał pozytywną opinię o wycince jesionów przy ul. Myszkowskiej ;odnośnie ulic za osiedlem Poetów to nie wszystkie są własnością gminy; aktualnie trwają prace na osiedlu Sportowców, może część materiału uda się przeznaczyć na poprawę nawierzchni ulic o co wnioskuje radny Pompa. Popisana została umowa na wykonanie  ul.Częstochowskiej w Żarkach, zadanie będzie wykonywała firma P. Cieślewicza  w ramach zadania będą min. wzmocnione mosty, na okres przebudowy ul.Częstochowska będzie wyłączona  z ruchu.
Pan Mariusz  Pompa zwrócił się o założenie  progu zwalniającego na ul. Orzeszkowej; Burmistrz wyjaśnił, że wiąże się to ze zmianą organizacji ruchu, musi być uruchomiona stosowna procedura.
Pan  Paweł Labocha wyraził opinię nt. kosztów  urządzeń jakie mają być zamontowane na placu zabaw /3 urządzenia po 10 tys. zł/uważając, że są stosunkowo za  drogie a za otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego kwotę można urządzić plac zabaw z większą ilością urządzeń.
Burmistrz odpowiedział, że należy się cieszyć z pozyskanych środków; poinformował, że otrzymaliśmy decyzję na utworzenie 3 otwartych stref aktywności  w Zawadzie, na ul. Steinkellera i przy szkole w Żarkach. Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący dokonał zamknięcia posiedzenia.-
Protokołowała :                                Przewodniczył :
Barbara Ochocka                            HENRYK ŚWIERDZA
insp.ds Rady                               WICEPRZEWODNICZĄCY  RADY                

 

 

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Barbara Ochocka-Chajduk. Data utworzenia: 2018-07-09.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2018-07-09 08:42:49.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2018-07-09 08:42:49.
czytano: 80 razy, id: 4698
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-07-09
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2018