Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiniedziela, 9 grudnia 2018 r.

imieniny: Aneta, Leokadia

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki ogłasza nabór

Strona główna » Wolne stanowiska » Burmistrz Miasta i Gminy Żarki ogłasza nabór

Podtytuł: na stanowisko Kierownik Klubu Dziecięcego w Żarkach

Miejsce pracy: jednostka organizacyjna gminy Żarki  - Klub Dziecięcy w Żarkach, ul. Ofiar Katynia 3  

Wymiar czasu pracy: ¼ etatu

1.     Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna spełniać następujące wymagania

        a)  wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) nieposzlakowana opinia,

5) brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o którym mowa w art. 31 ustawy z dnia17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2017r.  poz. 1311 z późn. zm.)

6) wykształcenie  zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 4 lutego  2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3 ( Dz.U.2018 r. .poz.603 z późn. zm)

7) rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

8) brak pozbawienia lub zawieszenia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej,

9) wypełnianie obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

        b)  wymagania  dodatkowe:

1) znajomość przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018r. poz. 603 z późn. zm.)

2) znajomość przepisów  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014  roku w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U.  z 2014 r. poz. 925 z późn. zm.)

3) znajomość  przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz. 902 z późn. zm.)            

4) znajomość przepisów i ustawy z dnia  26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018r. poz.917z późn .zm.)        

5) umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników,

6)  samodzielność, rzetelność, komunikatywność, wysoka kultura osobista,

7) umiejętność sprawnego działania w sytuacjach kryzysowych    

8) zorientowanie na efektywność i poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie funkcjonowania  Klubu Dziecięcego

9) umiejętność obsługi komputera

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1) kierowanie i zarządzanie działalnością Klubu Dziecięcego  zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa , Statutem jednostki   oraz aktami wewnętrznymi jednostki

2) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Klubu Dziecięcego 

3) zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i właściwej opieki pielęgnacyjnej, opiekuńczej oraz edukacyjno – wychowawczej,

4) budowanie pozytywnego wizerunku jednostki i  kształtowanie wysokich  standardów opieki w jednostce.            

3. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych,

2) praca wewnątrz pomieszczenia,

3) biuro położone na  parterze  w budynku  dostosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych           

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia  

1) koncepcja funkcjonowania  Klubu Dziecięcego w  Żarkach,

2) list motywacyjny zawierający uzasadnienie przystąpienia do konkursu,

3) życiorys (CV),

4)  wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk załączony do niniejszego Ogłoszenia),

5) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

7) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

8) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym  wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9) oświadczenie o braku zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi za  naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o którym mowa w art.31 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jedn.: Dz.  U. z 2017r., poz.1311 z późn. zm. )

10.) oświadczenie o nie pozbawieniu lub zawieszeniu lub ograniczeniu kandydatowi władzy rodzicielskiej,

11) oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

12.) oświadczenie o treści: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - (Dz.U.UE.L.2016.119.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnie prowadzonej rekrutacji przez Burmistrza Miasta i Gminy Żarki na stanowisko Kierownika klubu dziecięcego w Żarkach.

…................................................................

                                                                        (data i podpis składającego oświadczenie)”

 

  13)  kopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie (świadectwo ukończenia szkoły średniej, dyplom lub zaświadczenie o ukończeniu studiów),

  14) kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego stażu  w pracy z dziećmi       (świadectwo pracy, zaświadczenie).     

  

Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny złożyć w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach ul Tadeusza  Kościuszki 15/17  lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach  (decyduje data stempla pocztowego) do dnia 17 lipca 2018 r.

Koperta winna być opatrzona dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Klubu Dziecięcego w Żarkach  przy ul. Ofiar Katynia 3 w Żarkach ”.

  • Osoby podejmujące zatrudnienie nie mogą naruszać przepisów art. 26 i 30 ustawy z dnia            21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz. 902 z późniejszymi zmianami).
  • zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (ue) 2016/679 z dnia         27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (Dz.U.UE.L.2016.119.1):

a. Administratorem danych osobowych kandydatów podanych w dokumentach rekrutacyjnych jest Burmistrz Miasta i Gminy  Żarki

b. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych: iodo-zarki@gimpmyszkow.pl

c. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane dla potrzeb udziału w procesie rekrutacyjnym dotyczącym stanowiska Kierownika Klubu Dziecięcego w Żarkach.

d. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

e. Przetwarzanie podanych danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę.

f. Kandydat ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

g. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji na stanowisko kierownika  Klubu Dziecięcego w Żarkach.

h.  Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.

i. Dane osobowe kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały profilowaniu.

j.  Kandydatowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa / Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Żarki, dnia 04.07.2018r.    

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy w Żarkach. Data utworzenia: 2018-07-06.
Wprowadził do systemu: Dominika Horoszko. Data wprowadzenia: 2018-07-06 13:14:40.
Zatwierdził do publikacji: Dominika Horoszko. Data publikacji: 2018-07-06 13:14:40.
czytano: 305 razy, id: 4697
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-07-13
Dodanie załącznika/ załączników
Dominika Horoszko

2018-07-06
Nowa wiadomość
Dominika Horoszko

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2018