Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiniedziela, 9 grudnia 2018 r.

imieniny: Aneta, Leokadia

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Uchwała Nr XLIV/332/2018 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki, dla obszaru miasta Żarki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XXXII/259/2017 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 27 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki, dla obszaru miasta Żarki Rada Miejska w Żarkach stwierdza, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki, dla obszaru miasta Żarki, nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki, przyjętego uchwałą nr XI/70/2011 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 7 września 2011 r., zmienionego uchwałą Nr XVII/112/2016 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 8 marca 2016 r. i uchwala

zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki, dla obszaru miasta Żarki.


§ 1. 1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki, dla obszaru miasta Żarki, zwana dalej zmianą planu dotyczy części tekstowej oraz załącznika nr 1 do uchwały nr XLI/279/2014 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki, dla obszaru miasta Żarki (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 3 czerwca 2014 r., poz. 3039), zmienionej uchwałą Nr XIX/136/2016 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki, dla obszaru miasta Żarki, zatwierdzonego uchwałą nr XLI/279/2014 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 19 maja 2014 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 19 maja 2016 r., poz. 2817) w zakresie obszaru, którego granice zostały określone w uchwale Nr XXXII/259/2017 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 27 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki, dla obszaru miasta Żarki.

2. Na zmianę planu składają się ustalenia zawarte w treści niniejszej uchwały wraz z następującymi załącznikami:
1)    załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszej uchwały – rysunek zmiany planu w skali 1:2000, stanowiący część graficzną ustaleń zmiany planu, sporządzony na kopii mapy zasadniczej,
2)     załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu,
3)     załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§ 2. W uchwale nr XLI/279/2014 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki, dla obszaru miasta Żarki (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 3 czerwca 2014 r., poz. 3039), zmienionej uchwałą Nr XIX/136/2016 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki, dla obszaru miasta Żarki, zatwierdzonego uchwałą nr XLI/279/2014 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 19 maja 2014 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 19 maja 2016 r., poz. 2817) wprowadza się następujące zmiany:

1)    w §1 w ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) granice stref ochrony wartości kulturowych i archeologicznych,”

2)    w §1 w ust. 3 po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) granica strefy nr 1 w terenach A2US i A33MN.”
 
3)    w §4 w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie :

„b)ogrodzeń z prefabrykowanymi przęsłami betonowymi przy drogach publicznych, z wyłączeniem terenów A65U, A66U i oznaczonej na rysunku planu strefy nr 1 w terenie A33MN,”

4)    w §4 w pkt 5 po lit. e dodaje się lit. f w brzmieniu:

„f) ustalenia zawarte w lit. d i lit. e nie dotyczą terenów A65U, A66U i oznaczonej na rysunku planu strefy nr 1 w terenach A2US i A33MN.”

5)    w §10 w ust. 6 po pkt 2a dodaje się pkt 2b w brzmieniu:

„2b) w terenach A65U, A66U i w oznaczonej na rysunku planu strefie nr 1 w terenach A2US i A33MN zakazuje się lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii wykorzystujących energię wiatru, o mocy większej niż moc mikroinstalacji,”

 

6)    w §13 w pkt 2 lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) ogrody, obiekty i urządzenia małej architektury, z wyłączeniem oznaczonej na rysunku planu strefy nr 1 w terenie A33MN,”


7)    w §17 w pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) zieleń parkowa, obiekty i urządzenia małej architektury, z wyłączeniem terenów A65U, A66U,”

8)    w §17 w pkt 2 lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) z zastrzeżeniem § 4 pkt 5 lit e, § 6 ust. 3 pkt 1 i 2 oraz ust. 9 pkt 3 stałe i tymczasowe urządzenia reklamowe, z wyłączeniem terenów A65U, A66U,”


9)    w §17 w pkt 3 w lit. d tiret drugie otrzymuje brzmienie:

 „- na terenach o symbolach A29U, A30U, A49U, A65U, A66U – 20%,”

10)    w §17 w pkt 3 w lit. e tiret czwarte otrzymuje brzmienie:

„- na terenach o symbolach A65U, A66U  – 1,8,”

11)    w §17 w pkt 3 w lit. e po tiret czwarte dodaje się tiret piąte w brzmieniu:


 „- na pozostałych terenach o symbolach U – 0,6,”


12)    w §18 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) zieleń parkowa, obiekty i urządzenia małej architektury, z wyłączeniem oznaczonej na rysunku planu strefy nr 1 w terenie A2US,”


§ 3. Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały nr XLI/279/2014 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki, dla obszaru miasta Żarki (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 3 czerwca 2014 r., poz. 3039), zmienionej uchwałą Nr XIX/136/2016 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki, dla obszaru miasta Żarki, zatwierdzonego uchwałą nr XLI/279/2014 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 19 maja 2014 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 19 maja 2016 r., poz. 2817), w granicach i zakresie określonym na rysunku zmiany planu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Kategoria główna artykułu to: Uchwały Rady Miejskiej 2018r..

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje o artykule Źródło informacji: Anna Kowacka. Data utworzenia: 2018-07-04.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2018-07-04 08:58:58.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2018-07-04 08:58:58.
czytano: 362 razy, id: 4696
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-07-04
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2018-07-04
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2018-07-04
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2018-07-04
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2018