Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiczwartek, 16 sierpnia 2018 r.

imieniny: Joachim, Stefan

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

II przetarg ustny Przewodziszowice. 12.04.

Strona główna » Przetargi » II przetarg ustny Przewodziszowice. 12.04.

Podtytuł: Burmistrz Miasta i Gminy Żarki Na podstawie art.37 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości w związku z art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 803 ze zm.) ogłasza: II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości.

Przedmiotem przetargu jest niżej wymieniona nieruchomość:

1.Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 49/1 obręb Przewodziszowice
Położenie nieruchomości: Przewodziszowice

Nr KW: CZ1M/00069573/0
Powierzchnia: 0,3499 ha
Opis nieruchomości: nieruchomość ma kształt zbliżony do prostokąta. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: częściowo w terenie o symbolu A4MN- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i częściowo w terenie o symbolu A4R- teren rolniczy.
Forma zbycia nieruchomości: własność

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń.
Cena wywoławcza za przedmiotową nieruchomość wynosi: 62.240,00 zł w tym 3.040,00 zł zw. z VAT – cena części działki rolnej oraz 59.200,00 zł + 23% podatek VAT- cena części działki pod zabudowę
Minimalne postąpienie wynosi: 800,00 zł (słownie: osiemset złotych)
Wadium wnoszone w pieniądzu stanowi: 8.000,00 zł (osiem tysięcy złotych)

Przetarg ustny licytacja odbędzie się 12 kwietnia 2018 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki – sala nr 19

Przetarg ograniczony jest do  (art.2a UKUR);
Rolników indywidualnych (definicja pojęcia rolnika indywidualnego zawarta jest w art.5 i 6 UKUR), chyba, że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem jest jeden z małżonków.
Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione w ust.1 i ust.3 pkt 1 ustawy oraz w innych przypadkach niż wymienione w ust.3 pkt 2-4, może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, wydanej na wniosek.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć odpowiednie oświadczenia z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1,1A,2 i 3 oraz zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, nie później niż do dnia 04 kwietnia 2018 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Żarki w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości – Przewodziszowice”

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Żarki do dnia 06 kwietnia 2018 r.
Osoby, które w wyżej wymienionym terminie i miejscu nie przedłożą wymaganych dokumentów nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.
W przetargu mogą brać udział osoby zakwalifikowane do przetargu, które wpłacą wadium  w podanej wysokości do dnia 10 kwietnia 2018 r. włącznie na konto MBS Myszków oddział Żarki nr 51 8279 1036 0400 0016 lub w kasie tut. Urzędu.
Uczestnicy, którzy nie wygrają przetargu otrzymują zwrot wadium. Wadium przepada na rzecz Gminy Żarki w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
Na przedmiotową nieruchomość był przeprowadzony I przetarg w dniu 15 lutego 2018 r.
Dodatkowych informacji udziela się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Żarki ul. Kościuszki 15/17 pokój nr 11 lub telefonicznie pod numerem 343148036 wew.42 w godzinach pracy Urzędu.

      Żarki, dnia 06 marzec 2018 r.

Informacje o artykule Źródło informacji: Ola Marchewka. Data utworzenia: 2018-03-06.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2018-03-06 12:57:54.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2018-03-06 12:57:54.
czytano: 163 razy, id: 4548
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-03-06
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2018