Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiponiedziałek, 23 lipca 2018 r.

imieniny: Sława, Sławosz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Protokół Kom. Rewizyjna 11.12.2017

Strona główna » Rada Miejska » Protokoły z komisji » Protokół Kom. Rewizyjna 11.12.2017

Podtytuł: Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żarkach odbytego w dniu 11 grudnia 2017 roku w sali narad UMiG Żarki

W posiedzeniu komisji uczestniczyli wszyscy jej członkowie/lista obecności w załączeniu/;ponadto w posiedzeniu uczestniczyli radni : Stanisława Nowak ,Mirosław Jaskólski, Burmistrz Miasta i Gminy Żarki, Skarbnik Gminy Żarki, mieszkaniec sołectwa Kotowice Dariusz Szlenk.
Porządek posiedzenia :
1.Punkty regulaminowe
2.Zaopiniowanie projektu budżetu gminy Żarki na 2018 r i WPF na lata 2018-2024
3.Rozpatrzenie skargi Pawła Gąsiorskiego na Burmistrza Miasta i Gminy Żarki
4.Sprawy różne,bieżące.
Ad1.Otwarcia posiedzenia komisji dokonała Lidia Kowacka- przewodnicząca komisji, stwierdzając quorum. Proponowany porządek obrad został przyjęty i komisja przystąpiła do jego realizacji.
Ad.2Projekt budżetu gminy Żarki na 2018 r oraz projekt WPF na lata 2018-2024 omówiła Skarbnik Gminy Mucha Dorota.
W dyskusji głos zabrali :
Pani Kowacka zapytała czy w pozycji : oddziały  przedszkolne są przewidziane środki na uruchomienie żłobka ? Skarbnik wyjaśniła, że na uruchomienie żłobka gmina planuje pozyskać środki i w trakcie roku zostaną wprowadzone do budżetu.
Pani Kowacka zauważyła ,że w przyszłorocznym budżecie planowana jest bardzo wysoka rezerwa budżetowa. Skarbnik wyjaśniła, że rezerwa budżetowa -152 tys. zł w przypadku jej niewykorzystania, przechodzi na rok przyszły. Poinformowała również, że sytuacja finansowa gminy jest bezpieczna. Pani Kowacka zapytała czy jest opinia RIO do projektu budżetu ,Skarbnik odpowiedziała, że jeszcze nie.
Pan Zieliński zauważył., że zaplanowane na rok przyszły wydatki majątkowe w wysokości 14 mln zł/27 zadań/ świadczą o tym, że budżet jest bardzo ambitny i osobiście ma duża satysfakcję; gdyby nie to, że musimy dofinansowywać oświatę, ponieważ subwencja jest niewystarczająca, budżet bilansowałby się. Spotyka się
z zarzutami, że gmina Żarki żyje na koszty Państwa bo bierzemy pożyczki, ale to świadczy tylko o tym, że jesteśmy w dobrej kondycji finansowej; gmina się rozwija i tego od nas oczekują mieszkańcy.
Pan Pompa poparł wypowiedź przedmówcy .dodając, że każdy z radnych składał wnioski, nie wszystkie zostały uwzględnione’ będzie się w trakcie roku upominał o dokończenie budowy chodników na os. Częstochowskim  i wyraża poparcie dla projektu budżetu na przyszły rok.
Pan Jakóbczak ponowił wniosek z komisji Gospodarki odnośnie wyasygnowania  środków na utworzenie parkingu na terenie działki gminnej przy ul. Ofiar Katynia, co przyniesie dochód do budżetu, oświadczył, że poprze projekt.
Pan Skrzypiciel poinformował, że złożył 3 wnioski do projektu budżetu: budowy budynku wielofunkcyjnego w  Czatachowie ,ale gmina czeka na możliwość pozyskania środków z zewnątrz; droga Zawada-Jaroszów jest w trakcie realizacji i ostatni wniosek w sprawie budowy ogrodzenia szkoły; oświadczył, że poprze projekt budżetu.
Pan Jaskólski poinformował, że na ostatnim zebraniu w sołectwie Zaborze mieszkańcy zwracali się o budowę świetlicy; zaproponował aby w roku przyszłym przewidzieć środki na dokumentację budowy świetlicy w Zaborzu. Zasygnalizował, że nadal niszczeje budynek po byłym ośrodku zdrowia w Przybynowie ;w przeszłości proponował jego remont i utworzenie np. ośrodka dla seniorów i świetlicy środowiskowej.
Pani Kowacka wyraziła nadzieję, że po przetargach zostaną wolne  środki i wnioskuje o połączenie ul. Ogrodowej z osiedlem Sportowców .
Pan Zieliński uważa, że utworzenie parkingu przy ul. Ofiar Katynia, co proponuje A. Jakóbczak jest dobrym pomysłem. Po wyczerpaniu dyskusji, przewodnicząca komisji zarządziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie projektu budżetu gminy Żarki na 2018 rok; „za” głosowali wszyscy członkowie komisji. Projekt uchwały w sprawie WPF na lata 2018-2024 został przez komisję zaopiniowany pozytywnie, jednogłośnie.
Ad.3 Rozpatrzenie skargi P. Gąsiorskiego na Burmistrza Miasta i Gminy Żarki.
Wnoszący skargę nie przybył na posiedzenie komisji. Przewodnicząca komisji odczytała treść skargi ,następnie zwróciła się do radcy prawnego o wyjaśnienie czy 3 radnych, wymienionych w skardze powinno się wyłączyć od rozpatrywania sprawy, o co wnosi P.Gąsiorski.
Radca prawny Gminy Żarki A. Hajdas wyjaśnił, że interes prawny radnego, wskazany w art.25”a” usg nie dotyczy finansowania kampanii wyborczej przez radnego.
Pan Zieliński oświadczył, że nie widzi powodów aby wyłączył się od rozpatrywania skargi, ponieważ nie ma tutaj zastosowania interes prawny radnego ’w przeszłości sam się wyłączył od gdy była rozpatrywana skarga złożona przez Jego bratanka G.Zielińskiego. Autor skargi –kontynuował wypowiedź radny Zieliński-posądza mnie o brak obiektywizmu, ponieważ finansowałem kampanię wyborczą Burmistrza, a ja wpłaciłem uzgodniona, określoną kwotę jako jeden z 16 kandydujących z KWW Niezależni na materiały promocyjne. Nieobiektywny jest P.Gąsiorski który nie zamieszcza pełnego przekazu z obrad komisji czy sesji.
Pan Pompa powiedział, że jest powiązany zawodowo z f-mą POLBUT i zapytał radcę prawnego czy powinien się wyłączyć z rozpatrywania skargi? Radca wyjaśnił, że interes prawny radnego nie zachodzi w tej sytuacji.
Pan Jaskólski zapytał Burmistrza czy „chodzące głosy” o tym, że dziadkowie W. Podlejskiego i Burmistrza byli braćmi ,są prawdziwe ?
Burmistrz oświadczył, że nie jest spokrewniony z Wiesławem Podlejskim.
Sekretarz Gminy Major Barbara poinformowała, że w m-cu lipcu br. P.Gąsiorski złożył wniosek  o udostępnienie faktur f-my POLBUT za 2015,2016 i 2017 r; wnoszący uzyskał odpowiedź odmowną  i odwołał się do SKO ;SKO odrzuciło wątek, że gmina wykazała bezczynność ,uchyliła 3 nasze decyzje, przekazując je do ponownego rozpatrzenia .Gmina wezwała P. Gąsiorskiego do wykazania szczególnego interesu prawnego, ze wzgl. technicznych odpowiedź nie wpłynęła ;Burmistrz wydał decyzję odmowną, po 15 grudnia br. powinniśmy otrzymać z SKO decyzję w tej sprawie. We wrześniu br. P.Gąsiorski zwrócił się o umowy z firmą POLBUT od 2010 roku. Pan Pompa zauważył, że P.Gąsiorski pisze w skardze iż SKO dało Mu pozytywne decyzje.
Pani Kowacka zaproponowała aby wstrzymać się z rozstrzygnięciem skargi do czasu wpływu odpowiedzi z SKO.
Pan Jaskólski zapytał z czym jest problem aby ujawnić te faktury ,jeżeli dotyczą tylko 1 kontrahenta i są płacone z pieniędzy publicznych? Faktury powinny być udostępnione aby zachować transparentność a wydłużanie sprawy budzi wątpliwości.
Pan Hajdas wyjaśnił pojęcie informacji przetworzonej, poinformował, że faktury o które zwraca się P.Gąsiorski  znajdują się w 25 segregatorach i jest to około 2500 pozycji, można przyjąć, że mamy do czynienia  z informacją przetworzoną, którą udostępnia się po wykazaniu przez stronę interesu.
Pan Jaskólski odpowiedział, że nie do końca został przekonany wypowiedzią radcy ponieważ wg Niego transparentność jest wartością nadrzędną.
Pani Kowacka zaproponowała aby wstrzymać się z wydaniem rozstrzygnięcia do czasu wydania decyzji przez SKO.
Pan Szlenk ustosunkował się do wcześniejszej wypowiedzi Pana Zielińskiego zauważając, że dzisiaj jest nagrywana bardzo ważna komisja  a nie ma energii elektrycznej i gdyby nie jej zapas to mieszkańcy nie mogliby widzieć transmisji na żywo. Radca prawny powinien obiektywnie doradzać włodarzom tej gminy-kontynuował wypowiedź P. Szlenk-aby nie robić problemu z udostępnianiem faktur ;na komisji Gospodarki gdy był dyskutowany budżet  nie było radcy prawnego, powinien być obecny i doradzać, przebieg sesji jest skandaliczny: odmawia mi się zabierania głosu jako suwerenowi i w idiotyczny sposób sesja jest zamykana; zwrócił się do radcy  aby zapoznał się z dokumentacją wideo z ostatniej sesji i ocenił czy zamknięcie sesji było podstawne czy bezpodstawne ?Dlaczego mieszkańcy gminy Żarki są tak traktowani na sesjach ? dlaczego Burmistrzowi jest tak ciężko przedstawić faktury od W. Podlejskiego ? Nieudostępnianie faktur może budzić podejrzenie ,że w akcji odśnieżania kwota przekroczyła 30 tys. euro i powinien być przetarg. Uważa, że wystarczy przesunąć kilku pracowników ,którzy szybko i sprawnie wyszukają wnioskowane faktury .
Pan Zieliński zwrócił się do Pana Szlenka z pytaniami : czy prawdą jest ,że Ja nie apelowałem do radnych aby wpłacali środki na operację Nikodema? Czy prawdą jest ,że były przerwy w przekazie obrad? czy prawdą jest, że jesteśmy radnymi gminy Starcza ?
Następnie głos zabrał mec. Orliński, pełnomocnik D. Szlenka który odnosząc się do wypowiedzi radcy A. Hajdasa, zakwestionował Jego wykładnię dot. zaliczenia faktur do kategorii informacji przetworzonej.
Pani Kowacka zaproponowała aby służby finansowe w jak najkrótszym czasie  przygotowały faktury wystawione przez firmę POLBUT za lata 2015,2016 i 2017 łącznie z umowami określającymi zakres zadań ;proponuje również aby  oddalić w czasie rozpatrzenie skargi do czasu otrzymania decyzji z SKO.
Pan Pompa zauważył, że członkowie komisji nie maja wykształcenia prawniczego, musimy czekać na decyzję SKO ,w międzyczasie przeprowadzić kontrole faktur firmy POLBUT i sprawdzić faktury innych firm, świadczących usługi podobne do POLBUT-u.
Pan Szlenk powiedział, ze przedmówca ma racje, powinny być sprawdzone faktury innych firm  świadczących usługi /odśnieżania, sprzątania/,komisja powinna zapoznać się z umowami i sprawdzić czy dane zadanie w danym roku nie przekroczyło  kwoty 30 tys. euro.
Pani Kowacka odpowiedziała, że jeżeli taki punkt, o którym mówi P. Szlenk znajdzie się w planie pracy albo Rada zleci komisji czynności kontrolne w tym zakresie –wówczas komisja wykona wskazane czynności. Następnie poddała pod głosowanie ustalenia dotyczące rozpatrzenia skargi P. Gąsiorskiego : 1/wstrzymanie się z rozpatrzeniem skargi do czasu wydania przez SKO decyzji odnośnie udostepnienia fakrut,2/przeprowadzenie kontroli faktur firmy POLBUT za lata 2015,2016 i 2017.Za takim ustaleniem głosowali wszyscy członkowie komisji uczestniczący w posiedzeniu.
Ad.4 Sprawy różne, bieżące
Pan Zieliński ponowił pytania pod adresem Pana Szlenka zadane w pkt.3 :„czy prawdą jest ,że Ja nie apelowałem do radnych aby wpłacali środki na operację Nikodema? Czy prawdą jest ,że były przerwy w przekazie obrad? czy prawdą jest, że jesteśmy radnymi gminy Starcza ?”Pan Szlenk powiedział, że radny Zieliński notorycznie  i często się powtarza; wyjaśnił, że nie jest administratorem strony www.zarki.pl i nie może odpowiadać za treść materiałów tam się ukazujących.Pani Nowak zwróciła się do Pana Szlenka zwracając Mu uwagę, że kpi z radnych pisząc o cateringu ,obraża radnego Zielińskiego, chce o wszystkim decydować: ilu pracowników jest w UMiG i czym się mają zajmować. Zarzuca nam Pan, że przerywamy Pana wypowiedzi –kontynuowała Pani Nowak- ,proszę obejrzeć nagranie ile razy ma Pan udzielany głos, robi wykłady o solarach, próbuje nas szkalować, że w Żarkach są najgorsze w Polsce sesje. Syn mój był również szkalowany ,że przedkłada faktury a przecież jeździ po szkołach bezinteresownie ,obsługuje uroczystości gminne za co nie bierze pieniędzy. Dlaczego moje dzieci nie mają pracować w Żarkach? Dlaczego córka Pana Pompy nie może pracować w szkole w Zawadzie ?Mieszkańcy są obrzydzeni tym co jest pisane na tym portalu –zakończyła wypowiedź Pani Nowak.
Pan Zieliński zaapelował do wszystkich o wzajemny szacunek, jest zniesmaczony słowami Pana Szlenka wypowiedzianymi na komisji Gospodarki, że „pracownicy przeżerają pieniądze”- to są porządni ludzie, a żrą to świnie –podkreślił Pan Zieliński.
Pan Szlenk zwrócił się do przedmówców ,oświadczając, że nie jest administratorem strony i zwrócił się o niezadawanie Mu pytań na ten temat. To nie moja działka, ja występuję w roli suwerena ,część ludzi jest zadowolona, część nie, ale w każdej bajce jest jakaś prawda, stwierdził. Dziś radni dyskutują nad budżetem i skargą, pieniądze są publiczne ,a gmina to dobro wspólne wszystkich mieszkańców .Odnośnie zakupu mikrofonów na salę obrad to w końcowych ławach nie ma słyszalności i dlatego o to wnioskuję. Mieszkańcy na sesji mają się prawo wypowiadać a nie składać pism jak tego sobie życzy Przewodnicząca Rady. Na zakończenie wyraził zaniepokojenie że część środków pobieranych w formie opłaty za wywóz odpadów komunalnych jest „połykana przez urząd”.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że oprócz faktur wystawianych przez firmę STRACH ,gmina ponosi inne koszty związane z gospodarką odpadami i nie zarabia na odpadach.
Pan Jaskólski nawiązując do odpowiedzi na interpelację jaką uzyskał od Przew. Rady zapytał na co poszło 142 tys. zł/różnica między wpłatami mieszkańców a zapłatą faktur firmie STRACH/? Uważa, że  nowy przetarg na wywóz odpadów należy tak przygotować aby to gmina a nie Pan Strach miała głos decydujący.
Pan Szlenk zasygnalizował, że w rejonie Kotowic przybywa dzikich wysypisk śmieci i konieczne jest podjęcie określonych działań ze strony Straży Miejskiej i edukacji w szkołach.Na tym posiedzenie komisji zakończono.-
Protokołowała :                        PRZEWODNICZYŁA :    
Barbara Ochocka                        LIDIA KOWACKA
Insp.ds Rady                        PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

 


    

 

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Barbara Ochocka-Chajduk. Data utworzenia: 2018-01-08.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2018-01-08 08:22:30.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2018-01-08 08:22:30.
czytano: 116 razy, id: 4484
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-01-08
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2018