Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiniedziela, 17 grudnia 2017 r.

imieniny: Jolanta, Olimpia

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Strona główna » Wolne stanowiska » Burmistrz Miasta i Gminy Żarki ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Podtytuł: w referacie Pozyskiwania Funduszy Unijnych i Krajowych

Nazwa i adres jednostki : Urząd Miasta i Gminy w Żarkach ul. Tadeusza  Kościuszki 15/17 42-310 Żarki

Nazwa stanowiska  : podinspektor

Wymiar czasu pracy : 1 etat , pełny wymiar czasu pracy

1.Wymagania niezbędne :

-  posiadanie obywatelstwa  polskiego

-  wykształcenie wyższe , 

-  brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne

   przestępstwo skarbowe

-  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych  i korzystanie z pełni praw publicznych – nieposzlakowana opinia

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnieniu na danym stanowisku

2. Wymagania  dodatkowe:

-  znajomość przepisów  ustawy o finansach publicznych , ustawy Prawo zamówień publicznych          

-  znajomość zagadnień z zakresu tworzenia projektów , przygotowywania wniosków o dofinansowywanie  projektów, wdrażania i rozliczania projektów

- znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem samorządu gminnego

- 2 letni staż pracy

- dyspozycyjność , samodzielność , komunikatywność .

- umiejętność pracy w zespole

- znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office

3. Zakres zadań wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

1/  pozyskiwanie informacji i analizowanie  możliwości finansowania projektów z programów europejskich i krajowych

2/ opracowywanie wniosków o dofinansowanie w ramach tzw. małych grantów

3/ współpraca przy realizacji  zadań , projektów z udziałem środków zewnętrznych

4/ przygotowywanie wniosków o płatność i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektów

5/ monitorowanie zrealizowanych projektów

4. Warunki pracy na stanowisku :

Stanowisko pracy mieści się w budynku usytuowanym na pierwszym piętrze . Na tym poziomie brak barier architektonicznych .

Praca z wykorzystaniem  komputera i innych urządzeń biurowych. 

5. Informacja : w miesiącu poprzedzającym datę  upublicznienia ogłoszenia o naborze
(miesiąc listopad 2017 roku . ) wskaźnik zatrudnienia  osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Miasta i Gminy
w Żarkach  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i  społecznej wyniósł  poniżej 6% .

Wymagane dokumenty :

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

-  CV z informacją o wykształceniu i opisem dotychczasowego  zatrudnienia

- kserokopie dokumentów  potwierdzające wykształcenie

 - kserokopie dokumentów potwierdzające  staż pracy i doświadczenie zawodowe  ,

-  kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach

-   kserokopia dokumentu potwierdzającego  niepełnosprawność w przypadku kandydata ,

    który zamierza skorzystać z uprawnienia , którym mowa w art. 13a ust 2 ustawy z dnia

   21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych  (Dz.U.2016 r. poz. 902 ze zm)  

 - oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie

   czynności objętych zakresem zadań na stanowisku objętym konkursem

- oświadczenie dotyczące posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych

 - oświadczenie o nie skazaniu  prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe 

  - oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Nabór na stanowisko  urzędnicze
w referacie Pozyskiwanie Funduszy Europejskich i  Krajowych ” należy składać osobiście  w sekretariacie    Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach ul Kościuszki 15/17 lub za pośrednictwem poczty w terminie do 
dnia  18 grudnia 2017 roku do godziny 15 30.

Dokumenty, które wpłyną  po terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Kwestionariusz osobowy można uzyskać w Sekretariacie Urzędu  lub na stronie

internetowej umigzarki.pl.

                     

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy w Żarkach. Data utworzenia: 2017-12-06.
Wprowadził do systemu: Dominika Horoszko. Data wprowadzenia: 2017-12-06 09:58:33.
Zatwierdził do publikacji: Dominika Horoszko. Data publikacji: 2017-12-06 09:58:33.
czytano: 171 razy, id: 4453
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-12-06
Nowa wiadomość
Dominika Horoszko

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2017