Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiwtorek, 19 czerwca 2018 r.

imieniny: Gerwazy, Sylwia

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (tekst jedn. Dz. U.  2016,  poz.353), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Katowicach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Myszkowie

POSTANAWIAM

nie stwierdzać potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą:  

„ Wykonanie dokumentacji  projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ( ZRID) na rozbudowę drogi powiatowej nr 3805S o budowę chodnika „

realizowanego na działkach  nr ewid. :

 • obręb: 0007 – Masłońskie: 506/2, 600/6, 600/8, 506/3, 506/1, 602/1, 602/2, 546/1, 546/2, 544/1, 544/2, 542/3, 542/1, 540/1, 537/1, 534/1, 531/1, 530/1, 581/1, 528/1, 526/1, 524/1, 522/1, 579/1, 521/1, 519/1, 517/1, 515/1, 513/5, 513/3, 880/1, 898/1, 537/3, 584/2, 584/1,
 • obręb: 0008 – Wysoka Lelowska: 4335/3, 4017/2, 3807/1, 4016/2, 4016/1, 4022/2, 4335/6, 4021/2, 4335/12, 4672, 4052/1, 4668, 4669, 4670, 4671,4043/2, 4044/2, 4041/1, 4045/1, 4045/2, 4046/1, 4047/1, 4053/1, 4056/1, 4057/1, 4058/1, 4059/1, 4060/1, 4061/1, 4062/1, 4063/1, 4064/1, 4065/1, 4068/1, 4069/1, 4070/1, 4071/1, 4072/1, 4073/1, 4074/1, 4075/1, 4076/1, 4077/1, 4078/1, 4079/1, 4081/1, 4022/1, 4019/5, 4025/1, 4026/1, 4043/1, 4044/1, 4082/1, 4083/1, 4106/1, 3643/3,
 • obręb: 0005 – Ostrów: 39/8, 39/5, 39/6, 41/68, 40, 48/12, 48/15, 48/14, 49/3, 49/5, 51/1, 52/1, 53/7, 253/8, 253/1, 253/12, 254/2, 255/2, 256/1, 257/1, 257/2, 263/1, 263/2, 264, 267/7, 267/8,  288, 408, 407/3, 464/1, 464/2, 325/12, 325/14, 325/16, 325/18, 325/20, 344/5, 465/1, 344/7, 405, 404/1, 404/2, 403, 402, 392, 391, 390, 388/3, 388/4, 388/5, 266/1, 407/2, 459, 388/2, 388/6,
 • obręb: 0006 – Przybynów: 403/1, 404, 52/1, 793/3, 793/4.

stosownie do wszczętego w dniu 12.07.2017r.  postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek firmy  „Pracownia Drogowa Pylon Sp. z o.o., ul. .Astrów 10, 40-045 Katowice” działającej na podstawie pełnomocnictwa  Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie.

 

UZASADNIENIE

W dniu 06.02.2017r.  firma „Pracownia Drogowa Pylon Sp. z o.o., ul. .Astrów 10, 40-045 Katowice” działającej na podstawie pełnomocnictwa  Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie, zwróciła się do tutejszego Organu z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

Zgodnie z wyżej cytowaną ustawą oraz zgodnie z § 3 ust.1 pkt.60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 71) przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikuje się do rodzajów inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 71 ust.2 pkt 2 ww. ustawy.

W oparciu o art. 64 ust.1 tej ustawy pismem nr   R.G.K. i I. 6220.01.Przyb. 2017. T.Z.  

z dnia 11.07.2017r. zwrócono się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myszkowie oraz  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Katowicach z prośbą o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

I. Ze względu na uwarunkowania zawarte w art. 63 ww. ustawy to jest:

1. Rodzaj  przedsięwzięcia, które obejmowało będzie:

Rozbudowę drogi powiatowej nr 3805S (Masłońskie – Ostrów – Przybynów) na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 791 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3809S o długości około 5,400 km w powiecie myszkowskim. Zakres prac budowlanych obejmować będzie:

 • budowę ciągu pieszego – chodnik o szerokości 2,0 m,
 • wykonanie poszerzeń jezdni na łukach poziomych,
 • przebudowę zjazdów do posesji w granicach pasa drogowego,
 • renowację istniejących rowów przydrożnych wraz z ich uzupełnieniami,
 • budowę odcinkowych kanałów kanalizacji deszczowej,
 • regulację wysokościową urządzeń obcych,
 • wykonanie nowego oznakowania drogi,
 • wykonanie przebudowy sieci uzbrojenia terenu kolidujących z przebudowywaną drogą.

Droga powiatowa Nr 3805S Masłońskie – Ostrów – Przybynów ma przebieg
z kierunku zachodniego na wschód, przez tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej, pola oraz łąki. Początek projektowanej przebudowy rozpoczyna się od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 791 w miejscowości Masłońskie, natomiast koniec na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3809 S w Przybynowie.

 2. Charakterystykę przedsięwzięcia określoną następującymi  parametrami  technicznymi:

Droga powiatowa zostanie przebudowana na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 791 do skrzyżowania  z drogą powiatową  nr 3809S na długości około 5,400km. Planowana inwestycja położona jest w województwie śląskim, powiecie myszkowskim, na terenie gminy Poraj  w miejscowości Masłońskie – ok. 0,95 km oraz na terenie gminy Żarki, w miejscowości Wysoka Lelowska, Ostrów, Przybynów – ok. 4,450 m.

3.  Usytuowanie przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie usytuowane jest w miejscowościach:

 • Masłońskie - gmina Poraj , 
 • Wysoka Lelowska - gmina Żarki ,
 • Ostrów - gmina Żarki ,
 • Przybynów - gmina Żarki

 

i przebiega przez tereny z obustronną, rozproszoną zabudową mieszkaniową oraz polami uprawnymi, nieużytkami, obszarami leśnymi.

4 .  Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania przedsięwzięcia:

Po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz
z wymaganymi dokumentami pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ustalono, że
w przedmiotowym przypadku nie zachodzą szczegółowe uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ww. ustawy. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia wiązać się będzie
z okresowym wzrostem uciążliwości hałasowych oraz emisją substancji do powietrza w wyniku eksploatacji urządzeń mechanicznych i środków transportu w trakcie prowadzenia prac budowlanych. Proces budowlany związany będzie z powstawaniem odpadów, za których zagospodarowanie odpowiedzialny będzie wykonawca robót. Do przebudowy przedmiotowych dróg wykorzystane zostaną sprawdzone materiały oraz wielokrotnie stosowane procesy technologiczne, które nie będą stanowiły zagrożenia poważną awarią. Odpady związane z procesem budowlanym gromadzone będą selektywnie przy wykorzystaniu odpowiednich pojemników posadowionych w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych. Maszyny wolnobieżne potrzebne do wykonania robót będą parkowane na wyłączonym pasie jezdni w miejscu, gdzie pracują, tankowanie odbywać się będzie z dystrybutora zamontowanego na autocysternie. Tankowanie odbywać się będzie na przygotowanym fragmencie nawierzchni drogi, ewentualne wycieki zostaną natychmiast zneutralizowane. Samochody dostarczające materiały będą parkowane w bazach macierzystych, tankowane w stacjach paliw. Ścieki bytowe z zaplecza będą gromadzone w szczelnych przenośnych toaletach, typu toi-toi, których zawartość będzie usuwana na bieżąco, przez uprawnione podmioty. W pasie drogowym projektowanej drogi występują drzewa, które zostaną usunięte w związku z przebudową drogi i koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, po uprzednim uzyskaniu pozwolenia na wycinkę drzew. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego w obrębie bryły korzennej drzew lub krzewów będą prowadzone w sposób najmniej szkodzący roślinom, znajdującym się w zasięgu prowadzonych robót. Rośliny (drzewa, krzewy), które zostaną zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi w sposób zgodny ze sztuką ogrodniczą (np. owinięcie pnia matami słomianymi lub zabezpieczenie słupkami drewnianymi), a prace w ich bezpośrednim sąsiedztwie w miarę możliwości zostaną wykonane ręcznie. W trakcie przebudowy drogi powiatowej, tereny w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia są narażone na okresowe zakłócenia akustyczne spowodowane pracą ciężkiego sprzętu budowlanego oraz przejazdami transportującymi materiały budowlane i surowce. Czas robót budowlanych skrócony zostanie do niezbędnego minimum, a prowadzenie robót przy użyciu sprzętu mechanicznego odbywać się będzie tylko w porze dziennej. Wskazane uciążliwości będą miały charakter krótkookresowy i ustąpią wraz z zakończeniem prac budowlanych, a ich zasięg ograniczy się do najbliższego otoczenia aktualnego frontu robót. Odpowiednia organizacja prac budowlanych, obejmująca prawidłowe zarządzanie wykorzystywanymi surowcami i zasobem maszynowym oraz właściwą lokalizację zaplecza budowy pozwoli na znaczące zminimalizowanie oddziaływań związanych z tym etapem przedsięwzięcia. Zakładana technologia wykonywana robót nie przewiduje przygotowywania materiałów na terenie budowy. Na miejscu odbywać się będzie wyłącznie montaż i wbudowywanie przywiezionych materiałów. Po zakończeniu prac budowlanych teren w sąsiedztwie pasa drogowego zostanie uprzątnięty, przywrócony do stanu pierwotnego i będzie mógł być użytkowany zgodnie z jego pierwotnym przeznaczeniem.

Realizacja inwestycji nie zmieni dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenu. Wszystkie planowane działania i rozwiązania projektowe nie zmieniają dotychczasowych funkcji pasa drogowego, tj. ciągu komunikacji kołowej. Realizacja zadania ma na celu uporządkowanie obsługi komunikacyjnej oraz zwiększenie bezpieczeństwa pieszych. W związku z planowaną przebudową nie zmieni się przebieg istniejącej trasy komunikacyjnej, a wszystkie elementy przebudowywanej drogi zlokalizowane będą w obrębie istniejącego pasa drogowego drogi powiatowej Realizacja przedsięwzięcia będzie miała pozytywny wpływ w porównaniu do stanu istniejącego, na kształtowanie stanu powietrza atmosferycznego i klimatu akustycznego rejonu inwestycji. Rozbudowany odcinek drogi będzie charakteryzował się lepszymi parametrami technicznymi niż w stanie istniejącym, co usprawni ruch samochodowy i przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń gazowo – pyłowych z silników pojazdów poruszających się po tej drodze oraz zmniejszenia emisji hałasu (związane ze zminimalizowaniem momentu hamowania i startu pojazdów np. wymijających ubytki w asfalcie lub pieszych poruszających się po jezdni). Wykonanie rozbudowy przedmiotowej drogi będzie generować nieznacznie większe ilości ścieków deszczowych. Wody opadowe z analizowanego obiektu zostaną ujęte częściowo we wpusty uliczne i będą odprowadzane do ziemi lub do wód, a także będą odprowadzane w sposób niezorganizowany do przydrożnych rowów. Analizowana droga jest drogą powiatową klasy L, w związku z tym nie zachodzi potrzeba oczyszczania wód opadowych i roztopowych przed wprowadzeniem ich do ziemi.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach: wodno-błotnych, o płytkim zaleganiu wód podziemnych, wybrzeży, górskich, w strefie ochronnej ujęć wód i ochronnych zbiorników wód śródlądowych, wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, o znacznej gęstości zaludnienia oraz przylegających do jezior i ochrony uzdrowiskowej. Ze względu na charakterystykę i lokalizację przedsięwzięcia oraz przewidywany stopień oddziaływania na środowisko należy wykluczyć transgraniczne oddziaływanie na środowisko i możliwości negatywnego wpływu na siedliska objęte ochroną w ramach sieci obszarów Natura 2000. Część gruntów, na których realizowana będzie inwestycja zlokalizowana jest w obrębie otuliny Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd” oraz w obrębie samego Parku. Mając na uwadze dotychczasowe wykorzystanie terenu tj. istniejącej drogi oraz charakterystykę i zakres inwestycji należy uznać, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie wpłynie na walory krajobrazowe i przyrodnicze objęte ochroną w ramach ww. form ochrony przyrody ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.). Uwzględniając charakter przedsięwzięcia oraz zastosowane rozwiązania techniczne stwierdzono, że brak jest przesłanek wskazujących na jakąkolwiek możliwość negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na osiągnięcie celów środowiskowych jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych w obrębie, których zlokalizowana jest inwestycja.

Po zakończeniu prac budowlanych teren w sąsiedztwie pasa drogowego zostanie uprzątnięty, przywrócony do stanu pierwotnego i będzie mógł być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem.

II. Biorąc pod uwagę rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, jego usytuowanie poza terenami wymagającymi specjalnej ochrony, przewidywany rodzaj i skalę oddziaływania, w tym krótkotrwałość występowania uciążliwości,

uwzględniając również  opinię ;

1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Katowicach nr WOOŚ-4240.386.2017.EJ z dnia  21.07.2017r,. w której  zostało zajęte stanowisko, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla tegoż przedsięwzięcia,

oraz

2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Myszkowie  nr NS/NZ/ 523/21/17  z dnia 27.07.2017r. ( data wpływu 01.08.2017r.), w której  zostało zajęte stanowisko o braku konieczności  przeprowadzenia    oceny oddziaływania na środowisko dla tegoż przedsięwzięcia nie stwierdzam potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

 Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

Informacje o artykule Źródło informacji: Tadeusz Zamorowski. Data utworzenia: 2017-08-03.
Wprowadził do systemu: Mariusz Nowak. Data wprowadzenia: 2017-08-03 10:42:36.
Zatwierdził do publikacji: Mariusz Nowak. Data publikacji: 2017-08-03 10:42:36.
czytano: 133 razy, id: 4334
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-08-03
Nowa wiadomość
Mariusz Nowak

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2018